+ 58 77 46 890  |  + 48 722 224 585  |  biuro@plgr.pl
Strona startowa      Biuro czynne: pon-pt 7.30 - 15.30

Komitet Monitorujący

Komitet Monitorujący – Co to jest?

Komitet jest ciałem powoływanym przez daną Instytucję Zarządzającą (IZ) Programem Operacyjnym w drodze zarządzenia lub uchwały działający jako niezależny organ  doradczo-opiniodawczy dla IZ.

W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele strony rządowej, samorządowej oraz organizacji spoza administracji (w tym przedstawiciele świata nauki, organizacji pozarządowych, partnerzy społeczni). W pracach Komitetu Monitorującego biorą udział również przedstawiciele Komisji Europejskiej pełniąc funkcję doradczą. Ponadto, w posiedzeniach mogą uczestniczyć w charakterze obserwatorów reprezentanci innych instytucji. Bazując na obiektywnych oraz wiarygodnych wskaźnikach i danych, zapewnia on właściwe wykorzystanie, efektywne wdrażanie oraz ewaluację programów operacyjnych. Działanie komitetu monitorującego przejawia się przygotowywaniem różnego rodzaju rekomendacji obejmujących swoim zakresem zmiany kierunków i dostosowania w metodach wdrażania funduszy strukturalnych.

 

Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020

Zarządzeniem nr 4 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 marca 2016 r. powołano Komitet Monitorujący Program Operacyjny „Rybactwo i Morze”.

Starania Lokalnych Grup Rybackich doprowadziły do powołania w jego skład dwóch przedstawicieli rybackich lokalnych grup działania działających w obszarze rybołówstwa morskiego oraz rybactwa śródlądowego. Morskie LGR-y  jako swojego reprezentanta wskazały Daniela Lessnau – dyrektor Biura PLGR (członek) oraz dyrektora Mieleńskiej LGR Bogusława Adamów (zastępca członka). Z ramienia śródlądowych LGR-ów w skład Komitetu powołano Jakuba Roszuk (członek) oraz Franciszka Sałaciaka (zastępca członka),

więcej informacji:

https://mgm.gov.pl/pl/rybolowstwo/po-ryby-morze-2014-2020/komitet-monitorujacy/

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2014-2020

W dniu 26 lutego 2015 r. Zarząd Województwa Pomorskiego powołał Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Komitet liczy 46 członków, wśród których jest 12 przedstawicieli rządu, 17 przedstawicieli samorządu terytorialnego i 17 przedstawicieli partnerów spoza administracji publicznej w tym Lokalne Grupy Rybackie. Pomorskie LGR-y na swoich reprezentantów wyznaczyły Daniela Lessnau – dyrektor Biura PLGR oraz Ewelinę Lila – dyrektora Biura LGR Kaszuby.

więcej informacji:

http://www.rpo.pomorskie.eu/komitet-monitorujacy

 Powiat i Gminy Partnerskie