+ 58 77 46 890  |  + 48 722 224 585  |  biuro@plgr.pl
Strona startowa      Biuro czynne: pon-pt 7.30 - 15.30

Konsultacje LSR

Szanowni Państwo!

Poniżej przedstawiamy Państwu projektowane zmiany do LSR.

Pismo wprowadzające

Plan działania – projekty zmian

LSR – projekty zmian

Karta uwag

Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane osobiście w Biurze Stowarzyszenia Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres biuro@plgr.pl. Uwagi można składać wyłącznie na formularzu karta uwag w terminie do dnia 30.06.2023 r. 

Data publikacji: 16.06.2023 r.

Informujemy, że do dnia 30.06.2023 r. do biura PLGR nie zgłoszono uwag.


Szanowni Państwo!

Poniżej przedstawiamy Państwu projektowane zmiany do LSR.

Pismo wprowadzające

Materiały – projekty zmian

Karta uwag

Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane osobiście w Biurze Stowarzyszenia Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres biuro@plgr.pl. Uwagi można składać wyłącznie na formularzu karta uwag w terminie do dnia 10.11.2021 r. 

Data publikacji: 28.10.2022 r.

Informujemy, że do dnia 10.11.2022 r. do biura PLGR nie zgłoszono uwag.


Szanowni Państwo!

W związku z kończącym się okresem programowym perspektywy 2014–2020, w powiązaniu
z planami Stowarzyszenia PLGR dotyczącymi utworzenia w ramach aktualnej LSR 2014-2020 „Nadbałtyckiego Uniwersytetu Ludowego” po uzyskaniu zgody Instytucji Zarządzającej zwiększamy w ramach LSR pulę środków na projekty współpracy do poziomu 8% poprzez zwiększenie alokacji przedsięwzięcia 1.3.4 o 560 000 zł.

Pismo wprowadzające

Karta uwag

Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane osobiście w Biurze Stowarzyszenia Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres biuro@plgr.pl. Uwagi można składać wyłącznie na formularzu Karta uwag w terminie do dnia 03.11.2021 r. do godziny 12.00.

Data publikacji: 26.10.2021 r.

Informujemy, że do dnia 03.11.2021 r. do godziny 12.00 do biura PLGR nie zgłoszono uwag.

 


Szanowni Państwo!

W związku z przyznaniem dodatkowych środków finansowych, po raz kolejny dokonujemy zmiany w naszej Lokalnej Strategii Rozwoju, dlatego też przedkładamy do konsultacji zmiany w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2014-2020.

Pismo wprowadzające

Zmiany w LSR

Zmiany załącznik nr 1 kryteria ogólne zgodności operacji z LSR Północnokaszubskiej LGR

Zmiany załącznik nr 2 kryteria grantowe zgodności operacji z LSR Północnokaszubskiej LGR

Zmiany załącznik nr 3  Plan działania

Zmiany załącznik nr 4 Budżet LSR

Zmiany procedury oceny i wyboru projektów grantowych przez Radę ds. LSR

Zmiany załącznik nr 1 do procedury oceny i wyboru projektów grantowych, kryteria wyboru projektów grantowych wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów

Karta uwag

Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane osobiście w Biurze Stowarzyszenia Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres biuro@plgr.pl. Uwagi można składać wyłącznie na formularzu Karta uwag w terminie do dnia 10.06.2021 r. do godziny 12.00.

Data publikacji: 24.05.2021 r.

Informujemy, że do dnia 10.06.2021 r. do godziny 12.00 do biura PLGR nie zgłoszono uwag.


Szanowni Państwo!

zwracamy się do Państwa z zapytaniem dotyczącym naszej Lokalnej Strategii Rozwoju i możliwych do wprowadzenia zmian.

Wszelkie uwagi możecie Państwo składać wyłącznie na formularzu Karta uwag w terminie do dnia 01.10.2020 r. do godziny 9.00.

Data publikacji: 01.09.2020 r.

Informujemy, że do dnia 01.10.2020 r. do godziny 09.00 do biura PLGR nie zgłoszono uwag.

 


Szanowni Państwo!

Zgodnie z pismem WPR.wao.510.20.2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi daje możliwość zmiany LSR w celu dostosowania jej do zmieniających się potrzeb z uwagi obecną sytuacją epidemiologiczną. PLGR przeprowadziła diagnozę obszaru, z której wynika brak potrzeby dalszej realizacji niektórych przedsięwzięć i jednocześnie potrzeba wsparcia innych przedsięwzięć. Planuje się zmiany w budżecie LSR, zmiany redakcyjne, zmiany wskaźników realizacji LSR oraz zmiany księgi procedur.

Poniżej przedstawiono zakres projektowanych zmian:

(wszystkie zmiany zostały oznaczone kolorem czerwonym)

Pismo wprowadzające

Zmiany w LSR

Zmiany załącznik nr. 2 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia PLGR

Zmiany procedury oceny i wyboru operacji przez Radę ds. LSR

Zmiany załącznik nr 1 kryteria zgodności operacji z LSR Północnokaszubskiej LGR

Zmiany procedury oceny i wyboru projektów grantowych przez Radę ds. LSR

Zmiany załącznik nr 1 do procedury oceny i wyboru projektów grantowych, kryteria wyboru projektów grantowych wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów

Karta uwag

Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane osobiście w Biurze Stowarzyszenia Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres biuro@plgr.pl. Uwagi można składać wyłącznie na formularzu Karta uwag w terminie do dnia 08.07.2020 r. do godziny 9.00.

Data publikacji: 30.06.2020 r.

Informujemy, że do dnia 08.07.2020 r. do godziny 09.00 do biura PLGR nie zgłoszono uwag do planowanych zmian.


W związku z dodatkowymi środkami z rezerwy wykonania Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020. Stowarzyszenie PLGR przedkłada do konsultacji zmiany w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2014-2020.

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej za pośrednictwem Zarząd Województwa Pomorskiego w styczniu 2020 poinformował o podwyższenie wysokości środków finansowych na realizację LSR 2014-2020 w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020. Stowarzyszenie PLGR uzyskało decyzją Instytucji Zarządzającej dodatkowe środki w wysokości 584 820 EUR, co przy obowiązującym kursie 4 zł oznacza kwotę 2 339 280 zł. Dodatkowa pula środków finansowych, zgodnie z wytycznymi może być przeznaczona na poddziałanie 4.2 Realizacja LSR oraz 4.3 Działania prowadzone w ramach współpracy.

Środki te, po uwzględnieniu kwoty przeznaczonej na wsparcie działań w zakresie współpracy w wysokości 115 000 zł zgodnie z założeniami przejętymi na etapie tworzenia LSR oraz w zgodzie z wytycznymi do opracowywania LSR Zarząd PLGR proponuję przeznaczyć w równym stopniu, tj. po 1 112 140 zł  na  działania adresowane, z jednej strony do sektora społecznego i publicznego w ramach  zakresów:

 • 2.2 Budowa i przebudowa infrastruktury zarządzania antropopresją w tym o funkcjach turystycznej i rekreacyjnej 200 000,00 zł
 • Przedsięwzięcie 1.3.2 Rozwój infrastruktury turystycznej i kulturalnej na obszarach historycznie związanych z działalnością rybacką 600 000,00 zł
 • Przedsięwzięcie 1.3.4 Promowanie dziedzictwa rybackiego 312 140,00 zł

a z drugiej do sektora gospodarczego, w tym rybackiego, w ramach zakresów:

 • Przedsięwzięcie 2.2.3 Podejmowanie, wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury 500 000,00
 • Przedsięwzięcie 2.3.1 Wspieranie różnicowania działalności rybackiej i tworzenie miejsc pracy 612 140,00

 

Zarząd PLGR przedkłada do konsultacji propozycję zmian polegającą na zwiększeniu środków finansowych na realizację LSR 2014-2020 w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020, w wysokości 2 339 280 zł., z podziałem jak powyżej. Wskazane powyżej zmiany, mają swoje odzwierciedlenie w następujących zapisach LSR:

 • w treści LSR:

str. 50 – zmiana alokacji w ramach przedsięwzięcia 1.2.2 o 200 000,00 zł

str. 52 – zmiana alokacji w ramach przedsięwzięcia 1.3.2 o 600 000,00 zł

str. 53 – zmiana alokacji w ramach przedsięwzięcia 1.3.4 o 312 140,00 zł

str. 53 – zmiana alokacji w ramach przedsięwzięcia 1.3.4 projekt współpracy o 115 000,00 zł

str. 59 – zmiana alokacji w ramach przedsięwzięcia 2.2.3 o 500 000,00 zł

str. 60 – zmiana alokacji w ramach przedsięwzięcia 2.3.1 o 612 140,00 zł

 • w załączniku nr 3 do LSR – Plan Działania w zakresie w/w przedsięwzięć
 • w zał. 2 do umowy ramowej: tj. w harmonogram naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR.

W ramach dodatkowych środków będą realizowane obecnie obowiązujące wskaźniki.

Karta uwag

Projekt zmian w LSR

Załącznik nr 3 do LSR

Załącznik nr 4 do LSR

Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane osobiście w Biurze Stowarzyszenia Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres biuro@plgr.pl. Uwagi można składać wyłącznie na niniejszym formularzu w terminie do dnia 28.01.2020 r. do godziny 9.00.

Data publikacji: 20.01.2020 r.

Informujemy, że do dnia 28.01.2020 r. do godziny 09.00 do biura PLGR nie zgłoszono uwag do planowanych zmian.


Stowarzyszenie PLGR przedkłada do konsultacji zmiany w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2014-2020.

Zarząd Województwa Pomorskiego w kwietniu zakończył ocenę spełnienia przez lokalne grupy warunków dotyczących ubiegania się o podwyższenie wysokości środków finansowych LSR 2014-2020. Stowarzyszenie PLGR uzyskało w związku z efektywnym wdrażaniem strategii w latach 2016-2018 dodatkowe środki w wysokości 1 100 000 zł. Dodatkowa pula środków finansowych, zgodnie z wytycznymi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi może być przeznaczona wyłącznie na wsparcie realizacji operacji dotyczących rozwoju przedsiębiorczości. Środki te przeznaczone mogą zostać na jeden z następujących zakresów: podejmowanie działalności gospodarczej; tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych; rozwijanie działalności gospodarczej; wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze lub rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych.

Zarząd PLGR przedkłada do konsultacji propozycję zmian polegającą na zwiększeniu środków finansowych na operacje dotyczące rozwoju przedsiębiorczości, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt. 2 a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 772 z późn. zm.) – tj. na podejmowanie działalności gospodarczej, w wysokości 1 100 000,00 zł.

Wskazane powyżej zmiany, mają swoje odzwierciedlenie w następujących zapisach LSR:

 1. w treści LSR:

str. 59 – zmiana alokacji w ramach przedsięwzięcia 2.2.2. Zwiększanie konkurencyjności sektora mikro i małych firm na obszarze – Konkurs (premie) o 1 100 000,00 zł

str. 71- zmiana wartości wskaźnika z 11 na 22

str. 88 – zmiana alokacji w ramach przedsięwzięcia 2.2.2. Zwiększanie konkurencyjności sektora mikro i małych firm na obszarze na 2 200 000,00 zł

 1. w załączniku nr 3 do LSR – Plan Działania w zakresie przedsięwzięcia 2.2.2 – premie
 1. w zał. 2 do umowy ramowej: tj. w harmonogram naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR.

W ramach dodatkowych środków będą realizowane obecnie obowiązujące wskaźniki w LSR ze zwiększoną wartością docelową, a wskaźniki te wpisują się w diagnozę obszaru LSR.

Uwagi można składać wyłącznie na niniejszym formularzu w terminie do dnia 10.06.2019 r. do godziny 15.00.

Kontakt: Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka, ul. Portowa 15, 84-120 Władysławowo
Projekt zmian w LSR i w załącznikach oznaczono czerwoną czcionką.
Poniżej karta uwag i dokumenty do pobrania:

Karta uwag

Projekt zmian w LSR

Załącznik nr 3 do LSR

Data publikacji: 03.06.2019 r.

 

Informujemy, że do dnia 10.06.2019 r. do godziny 15.00 do biura PLGR nie zgłoszono uwag do planowanych zmian.


Stowarzyszenie PLGR przedkłada do konsultacji zmiany w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2014-2020.

Zmiany dotyczą:
str. 76 – Zakres zmian dotyczy zmiany zadań realizowanych w ramach 1 z projektów współpracy Promocja lokalnego dziedzictwa obszaru – (PROW-krajowy). .
Drugi projekt PLGR z udziałem LGD Bursztynowy Pasaż dotyczy wytyczenia i oznakowania na obszarach obu grup tras tzw. Questów, czyli gry terenowej, polegającej na przemierzaniu szlaku na podstawie wskazówek zawartych w rymowanych wierszach. Projekt zakłada utworzenie Questów o różnorodnej tematyce, na obszarze gmin wchodzących w skład obu lokalnych grup.
Efektem realizacji projektu będą:
• przygotowane i wyznaczone w terenie questy o różnorodnej tematyce,
• ulotki i mapy, na podstawie których będzie można brać udział w zabawie (zawierające wskazówki do poszczególnych questów)
• aplikacja multimedialna do zainstalowania na urządzeniach przenośnych np. telefonach, smartfonach itp. zawierająca informacje o projekcie i wskazówki niezbędne do przebycia questów
Zakładane pierwotnie zadania związane dotyczyły wytyczenia i oznakowania tras/szlaków rowerowych przeznaczonych również do biegania i spacerowania. Projekt z uwagi na trwającą realizację dużej, strategicznych inwestycji województwa pomorskiego dot. szlaków rowerowych przestał być uzasadniony.

W treści załącznika nr. 6 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia PLGR wprowadza się zmiany określone w załączniku numer 2 do niniejszej uchwały dot. uwzględnienia w ramach LSR:
• projektów w ramach działania 5.2. Aktywizacja zawodowa, Poddziałania 5.2.2 Aktywizacja zawodowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
• projektów w ramach działania 6.1. Aktywna integracja, Poddziałania 6.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
• projektów w ramach działania 6.2. Aktywna integracja, Poddziałania 6.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Uwagi można składać wyłącznie na niniejszym formularzu w terminie do dnia 11.04.2019 r. do godziny 12.00. Kontakt: Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka, ul. Portowa 15, 84-120 Władysławowo
Projekt zmian w LSR i w załącznikach oznaczono czerwoną czcionką.
Poniżej karta uwag i dokumenty do pobrania:
Karta uwag

Projekt zmian w LSR

Załącznik nr 6 do LSR

Data publikacji: 03.04.2019 r.

 

Informujemy, że do dnia 11.04.2019 r. do godziny 12.00 do biura PLGR nie zgłoszono uwag do planowanych zmian.


Stowarzyszenie PLGR przedkłada do konsultacji zmiany w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2014-2020.

Zmiany dotyczą:

– zimniejsza się wartość wskaźnika produktu dla przedsięwzięcia 2.3.1 dla lat 2016-2018 z 15 na 9 oraz zwiększa się wartość tego wskaźnika w latach 2019-2021 z 15 na 21

– z uwagi na trudną sytuację rybaków bałtyckich, szczególnie rybaków przybrzeżnych spowodowaną słabym stanem zasobów ryb w strefie przybrzeżnej oraz okresowym wstrzymaniem dla wszystkich rybaków możliwości poławiania ryb łososiowych nie udało się zrealizować wskaźnika na zakładanym poziomie. Wprowadzona w II poł 2018 zmiana poziomu dofinasowania z 50 % na 80% nie jest jeszcze powszechnie znana w środowisku rybackim, co także spowodowało mniejsze zainteresowanie aplikowaniem do LGR, który do tej pory oferował mniej korzystne warunki niże podobne działanie wdrażane przez ARiMR.

– z uwagi na niejasność zapisów dotychczasowego brzmienia, doprecyzowuje się nazwę wskaźnika produktu dla przedsięwzięcia 2.3.2 z „Liczba wspartych podmiotów gospodarczych w zakresie łańcucha dostaw produktów rybackich”, które zgodnie z zamierzeniami stowarzyszenia wskazywać ma liczbę podmiotów uczestniczących we wspartym łańcuchu na „Liczba wspartych łańcuchów dostaw produktów rybackich”. Wnioskodawcy w dotychczasowych naborach wskazywali błędnie jedynie beneficjenta jako podmiot bezpośrednio wsparty środkami finansowymi, a nie liczbę uczestników łańcucha, którą należało wykazać jako realizującą wskaźnik. Zmiana w zaproponowanym brzmieniu nie będzie rodzić wątpliwości interpretacyjnych.

– zimniejsza się wartość wskaźnika produktu dla przedsięwzięcia 2.3.2 dla lat 2016-2018 z 4 na 1.

– zmniejsza się wartość wskaźnika produktu dla przedsięwzięcia 1.5.2 Edukacja morska i żeglarska na obszarze PLGR dla lat 2016-2018 z 8 na 7 oraz łącznie z 16 na 15.

Dla zwiększenia efektywności wydatkowanych środków na projekty współpracy w ramach przedsięwzięcia 2.3.2 Wspieranie  tworzenia łańcucha dostaw produktów rybackich. Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka zostało zaproszone do udziału w projekcie realizowanym przez Lokalną Grupę Rybacką Liepaja z Łotwy oraz Lokalną Grupę Rybacką Aktion Österbotten z Finlandii dotyczącym dywersyfikacji działalności rybackiej i podnoszenia wartości produktów rybactwa. W związku z ciekawą tematyką projektu, która jest zgodna z celem realizacji przedsięwzięcia 2.3.2 Wspieranie  tworzenia łańcucha dostaw produktów rybackich zasadne jest włączenie tego zadania do projektu współpracy, przez co projekt o nazwie „Z wody na talerz” zawierać będzie dwa zadania:

 1. Zadanie adresowane do sektora rybackiego oraz uczniów szkół gastronomicznych w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby, FLAG Shabla-Kavarna-Balchik z Bułgarii,
 2. Zadanie dotyczące dywersyfikacji działalności rybackiej w ramach współpracy z Lokalną Grupą Rybacką Liepaja z Łotwy oraz Lokalną Grupą Rybacką Aktion Österbotten z Finlandii.

Uwagi można składać wyłącznie na poniżej zamieszczonym formularzu w terminie do dnia 28.12.2018 r. do godziny 12.00.

projekt zmian w LSR (zmiany oznaczono czerwoną czcionką)

Poniżej karta uwag i dokumenty do pobrania:

Karta uwag

Data publikacji: 21.12.2018

 

Informujemy, że do dnia 28.12.2018 r. do godziny 12.00 do biura PLGR nie zgłoszono uwag do planowanych zmian.Powiat i Gminy Partnerskie