+ 58 77 46 890  |  + 48 722 224 585  |  biuro@plgr.pl
Strona startowa      Biuro czynne: pon-pt 7.30 - 15.30

Konsultacje LSR

Stowarzyszenie PLGR przedkłada do konsultacji zmiany w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2014-2020.

Zmiany dotyczą:

– zimniejsza się wartość wskaźnika produktu dla przedsięwzięcia 2.3.1 dla lat 2016-2018 z 15 na 9 oraz zwiększa się wartość tego wskaźnika w latach 2019-2021 z 15 na 21

– z uwagi na trudną sytuację rybaków bałtyckich, szczególnie rybaków przybrzeżnych spowodowaną słabym stanem zasobów ryb w strefie przybrzeżnej oraz okresowym wstrzymaniem dla wszystkich rybaków możliwości poławiania ryb łososiowych nie udało się zrealizować wskaźnika na zakładanym poziomie. Wprowadzona w II poł 2018 zmiana poziomu dofinasowania z 50 % na 80% nie jest jeszcze powszechnie znana w środowisku rybackim, co także spowodowało mniejsze zainteresowanie aplikowaniem do LGR, który do tej pory oferował mniej korzystne warunki niże podobne działanie wdrażane przez ARiMR.

– z uwagi na niejasność zapisów dotychczasowego brzmienia, doprecyzowuje się nazwę wskaźnika produktu dla przedsięwzięcia 2.3.2 z „Liczba wspartych podmiotów gospodarczych w zakresie łańcucha dostaw produktów rybackich”, które zgodnie z zamierzeniami stowarzyszenia wskazywać ma liczbę podmiotów uczestniczących we wspartym łańcuchu na „Liczba wspartych łańcuchów dostaw produktów rybackich”. Wnioskodawcy w dotychczasowych naborach wskazywali błędnie jedynie beneficjenta jako podmiot bezpośrednio wsparty środkami finansowymi, a nie liczbę uczestników łańcucha, którą należało wykazać jako realizującą wskaźnik. Zmiana w zaproponowanym brzmieniu nie będzie rodzić wątpliwości interpretacyjnych.

– zimniejsza się wartość wskaźnika produktu dla przedsięwzięcia 2.3.2 dla lat 2016-2018 z 4 na 1.

– zmniejsza się wartość wskaźnika produktu dla przedsięwzięcia 1.5.2 Edukacja morska i żeglarska na obszarze PLGR dla lat 2016-2018 z 8 na 7 oraz łącznie z 16 na 15.

Dla zwiększenia efektywności wydatkowanych środków na projekty współpracy w ramach przedsięwzięcia 2.3.2 Wspieranie  tworzenia łańcucha dostaw produktów rybackich. Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka zostało zaproszone do udziału w projekcie realizowanym przez Lokalną Grupę Rybacką Liepaja z Łotwy oraz Lokalną Grupę Rybacką Aktion Österbotten z Finlandii dotyczącym dywersyfikacji działalności rybackiej i podnoszenia wartości produktów rybactwa. W związku z ciekawą tematyką projektu, która jest zgodna z celem realizacji przedsięwzięcia 2.3.2 Wspieranie  tworzenia łańcucha dostaw produktów rybackich zasadne jest włączenie tego zadania do projektu współpracy, przez co projekt o nazwie „Z wody na talerz” zawierać będzie dwa zadania:

  1. Zadanie adresowane do sektora rybackiego oraz uczniów szkół gastronomicznych w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby, FLAG Shabla-Kavarna-Balchik z Bułgarii,
  2. Zadanie dotyczące dywersyfikacji działalności rybackiej w ramach współpracy z Lokalną Grupą Rybacką Liepaja z Łotwy oraz Lokalną Grupą Rybacką Aktion Österbotten z Finlandii.

Uwagi można składać wyłącznie na poniżej zamieszczonym formularzu w terminie do dnia 28.12.2018 r. do godziny 12.00.

projekt zmian w LSR (zmiany oznaczono czerwoną czcionką)

Poniżej karta uwag i dokumenty do pobrania:

Karta uwag

Data publikacji: 21.12.2018

 

Informujemy, że do dnia 28.12.2018 r. do godziny 12.00 do biura PLGR nie zgłoszono uwag do planowanych zmian.Powiat i Gminy Partnerskie