+ 58 77 46 890  |  + 48 722 224 585  |  biuro@plgr.pl
Strona startowa      Biuro czynne: pon-pt 7.30 - 15.30

Konsultacje LSR

Stowarzyszenie PLGR przedkłada do konsultacji zmiany w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2014-2020. Zmiany w zasadniczej części podyktowane są koniecznością dostosowania LSR do Wytycznych Ministra rolnictwa i Rozwoju Wsi – nr. 5/3/2017 z 18 sierpnia 2017 oraz 6/4/2017 z 2 października 2017. Uwagi można składać wyłącznie na poniżej zamieszczonym formularzu w terminie do dnia 06.11.2017 r. do godziny 10.00.

 1. W LSR (zmiany oznaczono czerwoną czcionką)
 • 8 aktualizacja danych członków Rady ds. LSR
 • 46 uogólniono zapis dotyczący obowiązujących rozporządzeń
 • 50 dopisano „w szczególności” przy opisie projektu współpracy w ramach przedsięwzięcia 1.2.1
 • 52 dopisano drugą formę realizacji przedsięwzięcia 1.3.3 „konkurs” oraz skreślono opis dotyczący porozumienia o realizacji projektu współpracy
 • 53 zwiększono max. intensywność wsparcia dla przedsięwzięcia 1.3.4 z 75% do 85 %, podobnie jak dla przedsięwzięcia 1.5.2 (str. 55)
 • 59 rozszerzono katalog beneficjentów o średnie przedsiębiorstwa w ramach przedsięwzięcia 2.2.2 (rozwój), oraz przedsięwzięcia 2.2.3
 • 61 rozszerzono katalog beneficjentów o średnie przedsiębiorstwa w ramach przedsięwzięcia 2.3.2
 • 62 rozszerzono katalog beneficjentów o średnie przedsiębiorstwa w ramach przedsięwzięcia 2.4.1
 • 64 Tab. 12. Wskaźniki LSR, dokonano zmian wybranych wskaźników realizacji LSR celem dostosowania ich w możliwie największym stopniu do wskaźników określonych w Wytycznej nr 5/3/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz dopisano do wskaźników dla przedsięwzięć realizowanych w ramach PROW Kody określone we wzorze „Sprawozdania z realizacji LSR” oraz doprecyzowano nazwy wskaźników dla łatwiejszej identyfikacji
 • 4.2 – w zakresie dostosowania do wymogów wytycznej
 • 3.3 – zmiana nazwy wskaźnika na: „Liczba zadań na rzecz zachowania, wzmocnienia i promocji lokalnego dziedzictwa i kultury z Liczba operacji na rzecz zachowania, wzmocnienia i promocji lokalnego dziedzictwa i kultury oraz zmniejszenie wartości wskaźnika z 70 na 50. Po konsultacja z organizacjami pozarządowymi uznano iż średnia wartość zadania grantowego będzie większa niż 10 tyś zł, stąd konieczność zmiany wartości wskaźnika, określonej na podstawie szacunkowej średniej wartości zadania
 • 5.1 – zmiana nazwy wskaźnika na „Liczba zadań w ramach przedsięwzięć wdrożonych na rzecz aktywności społecznej” z Liczba przedsięwzięć wdrożonych na rzecz aktywności społecznej”.
 • 5.2 – zmiana nazwy wskaźnika na „Liczba zadań w ramach przedsięwzięć na rzecz edukacji morskiej i żeglarskiej” z Liczba przedsięwzięć na rzecz edukacji morskiej i żeglarskiej.
 • 2.1 – zmniejszenie wartości wskaźnika produktu „Liczba operacji podmiotów ekonomii społecznej, które uzyskały wsparcie w ramach LSR” z 5 na 2, z uwagi na opóźnienia we wspieraniu podmiotów ekonomii społecznej z innych źródeł, w tym RPO WP oraz z uwagi na wyniki powtórzonej analizę możliwości aplikacyjnych podmiotów funkcjonujących na obszarze PLGR
 • 79 skreślono Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby, jako partnera projektu współpracy w ramach projektu współpracy
 • 84 skreślono jeden z etapów oceny: ocena wstępna.

Zmiany w zakresie wskaźników zostały także ujęte w załączniku nr 3 do Lokalnej Strategii Rozwoju – Plan działania.

 1. W załączniku nr 5 do Lokalnej Strategii Rozwoju – Plan Komunikacji wprowadzono zamiany w zakresie: realizowanych działań komunikacyjnych, dokonując połączenia działania nr 1 – Kampania informacyjna na temat głównych założeń LSR na lata 2014-2020 oraz nr 2 – Zapewnienie informacji na ogłaszanych konkursów, zasad oceniania i wyboru operacji przez PLGR w jedno działanie: Kampania informacyjna na temat założeń LSR na lata 2014-2020. Z uwagi na podobnych charakter w/w działań oraz powielające się w ich ramach formy komunikacji celem usprawnienia realizacji Planu Komunikacji dokonano połączenia działań, oraz zweryfikowano celowość środków przekazu.Wykreślono z realizowanych działań min. punkt informacji w instytucjach pomocy społecznej, jako powielający informacje adresowane do jednostek samorządu terytorialnego, zrezygnowano ze spotkań za pośrednictwem Powiatowej Rady Organizacji Pozarządowych, gdyż powiela ona realizowane spotkania i szkolenia informacyjne. Przeredagowano tekst planu komunikacji w zakresie wynikającym z wyżej opisanego połączenia działań oraz rezygnacji z środków przekazu. Zrezygnowano ze „szkolenia i spotkania informacyjne w portach rybackich” – jako nie cieszącego się zainteresowaniem z uwagi na min. brak odpowiednich warunków lokalowych do takich działań na terenie portów,
 1. W załączniku nr 2 do Lokalnej Strategii Rozwoju – Monitoring i ewaluacja, dokonano zmian w zakresie spójności zapisów Tabeli nr 2 Elementy podlegające ewaluacji / wdrażanie LSR i funkcjonowanie PLGR z Tabelą3. Ramowy harmonogram monitorowania i ewaluacji procesu wdrażania LSR 2014 – 2020 oraz uwzględniono zapisy wytycznej 5/3/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, co przekłada się na podział ewaluacji na wewnętrzna, realizowaną corocznie oraz zewnętrzna, raz w okresie realizacji LSR.

Przedstawiamy także zmiany wprowadzone w załącznikach do umowy ramowej na realizację LSR>

a) W procedurze oceny i wyboru operacji przez Radę ds. LSR Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej oraz w załącznikach do niej – zmiany zaznaczono czerwoną czcionką, a dotyczą one:

 • zmian wynikających ze zmienionej Ustawy RLKS oraz wytycznej 6/4/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • doprecyzowania lokalnych kryteriów wyboru

b) W procedurze oceny i wyboru projektów grantowych przez Radę ds. LSR Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej – zmiany zaznaczono czerwoną czcionką, a dotyczą one:

 • wprowadzenia wezwań do uzupełnienia dokumentacji przez potencjalnych grantobiorców na etapie oceny oraz przed podpisaniem umów o powierzenia grantu
 • połączenia w jeden etap oceny wstępnej i oceny zgodności

 

Poniżej karta uwag i dokumenty do pobrania:

karta_uwag__zmiany_10_2017

LSR:

projekt zał _2 do LSR _ Monitoring i ewaluacja _  27_10_ 2017

projekt zał_ 3 do LSR _ Plan działania _  27 10 2017

projekt _ LSR 2014-2020 _ zmiana nr 4 _27_10_2017

projekt zał _ 5 do LSR _ Plan Komunikacji _  27_10 2017

Umowa ramowa:

projekt _ Opis procedur oceny operacji przez Komitet_27 10 2017

projekt _ Załącznik 1. Kryteria OGÓLNE_ 27_ 10_2017

Procedura grantowa:

PROCEDURA GRANTOWA_październik 2017 _ 27_10_2017

 

Data publikacji: 30.10.2017Powiat i Gminy Partnerskie