+ 58 77 46 890  |  + 48 722 224 585  |  biuro@plgr.pl
Strona startowa      Biuro czynne: pon-pt 7.30 - 15.30

Obszary wsparcia

KONKURENCYJNOŚĆ I ATRAKCYJNOŚĆ OBSZARU PLGR

ŚRODKI W RAMACH OPERACJI NR 1
WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI I UTRZYMANIE
ATRAKCYJNOŚCI OBSZARÓW ZALEŻNYCH OD RYBACTWA

Beneficjentami mogą być:

osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną albo podmioty organizacyjne wyodrębnione na podstawie dokumentów statutowych lub założycielskich w strukturze osoby prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

Poziom refundacji kosztów: do 85% kosztów kwalifikowalnych.

Limit pomocy: w okresie realizacji programu beneficjent może otrzymać 3.000.000 zł,

z tym, że refundacja jednej operacji nie może przekroczyć 1.500.000 zł.

● Operacje mogą być realizowane wyłącznie na obszarze objętym LSROR (wyjątek – operacje polegające na promocji obszaru).

Pomoc przyznawana jest na operacje o charakterze niezarobkowym.

Możliwe przedsięwzięcia:

 • Adaptacja i wyposażenie miejsc, w których będą świadczone usługi dostępu do sieci Internet.

 • Poprawa funkcjonowania transportu publicznego przez budowę, przebudowę, remont, odbudowę przystanków.

 • Rewitalizacja miejscowości w wyniku realizacji operacji polegającej w szczególności na remoncie chodników, parkingów, placów, ścieżek rowerowych, terenów zielonych, parków, budynków i obiektów publicznych pełniących funkcje społeczno-kulturalne, sportowe, rekreacyjne lub ich wyposażeniu.

 • Remont, odbudowa, przebudowa lub wyposażenie obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków.

 • Organizowanie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży.

 • Budowa, remont lub przebudowa małej infrastruktury turystycznej, w szczególności przystani, kąpielisk, punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych, tras turystycznych, łowisk dla wędkarzy i punktów informacji turystycznej wraz ze ścieżkami i drogami dojazdowymi do miejsc objętych inwestycją.

 • Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych obiektów turystycznych, rekreacyjno-sportowych lub obiektów, w których jako podstawowa jest prowadzona działalność kulturalna w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.).

 • Tworzenie lub rozwój muzeów, izb regionalnych, izb pamięci lub skansenów mających na celu zachowanie lub prezentowanie lokalnego rzemiosła, historii, sztuki i obyczajów, w szczególności związanych z tradycjami rybackimi.

 • Promocja obszaru objętego LSROR.
 • Popularyzacja rybactwa związana z obszarem objetym LSROR.

ŚRODKI W RAMACH OPERACJI NR 2

RESTRUKTURYZACJA LUB REORIENTACJA DZIAŁALNOŚCI

GOSPODARCZEJ, LUB DYWERSYFIKACJA ZATRUDNIENIA OSÓB MAJĄCYCH PRACĘ ZWIĄZANĄ Z SEKTOREM RYBACTWA W DRODZE TWORZENIA DODATKOWYCH MIEJSC PRACY POZA TYM SEKTOREM

Beneficjentami mogą być:

– podmioty, które prowadzą działalność na obszarze PLGR w zakresie chowu, hodowli lub połowu ryb, uprawnione do rybactwa zgodnie z ustawą z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (z wyłączeniem organu administracji publicznej wykonującego uprawnienia właściciela wody w zakresie rybactwa śródlądowego), lub którym wydano zezwolenie na prowadzenie chowu lub hodowli ryb w polskich obszarach morskich na podstawie przepisów o rybołówstwie,

– podmioty, które prowadzą działalność na obszarze PLGR w zakresie przetwórstwa, obrotu produktów rybołówstwa lub akwakultury lub unieszkodliwiania odpadów wytwarzanych w sektorze rybackim,

– podmioty, które prowadzą działalność na obszarze PLGR w zakresie obsługi sektora rybackiego, w szczególności produkcji, konserwacji lub naprawy sprzętu służącego prowadzeniu działalności połowowej,

– armatorzy statków rybackich o polskiej przynależności, na który została wydana licencja,

połowowa i licencja ta nie została zawieszona lub cofnięta, którego port macierzysty znajduje się na obszarze PLGR,

– podmioty, które uzyskały pomoc z tytułu trwałego wycofania statku rybackiego w ramach działania 1.1 lub działania 1.2 SPO „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006” lub w ramach środka pomoc publiczna z tytułu trwałego zaprzestania działalności połowowej objętego osią priorytetową 1 – Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej, zawartą w programie, i mieszka albo posiada siedzibę na obszarze PLGR,

– osoby fizyczne zamieszkałe na terenie PLGR, które utraciły miejsce pracy w wyniku trwałego zaprzestania działalności połowowej przy użyciu statku rybackiego.

Poziom refundacji kosztów: do 60% kosztów kwalifikowalnych.

Limit pomocy: w okresie realizacji programu beneficjent może otrzymać 900.000 zł,

z tym, że refundacja jednej operacji nie może przekroczyć 450.000 zł.

● Operacje mogą być realizowane wyłącznie na obszarze objętym LSROR (wyjątek – operacje polegające na udziale w kursach, szkoleniach, stażach)

Możliwe przedsięwzięcia:

 • Budowa, przebudowa lub rozbiórka obiektów służących do prowadzenia działalności gospodarczej lub unieszkodliwienie odpadów pochodzących z rozbiórki.
 • Zagospodarowanie terenu, na którym ma być lub jest prowadzona działalność gospodarcza.
 • Wyposażenie obiektów, w których ma być lub jest prowadzona działalność gospodarcza, w zakresie niezbędnym do jej prowadzenia.
 • Remont lub adaptacja statku rybackiego, na którym jest prowadzona działalność gospodarcza lub zakup lub budowę nowej jednostki pływającej, na której ma być prowadzona działalność gospodarcza.
 • Udział w kursach, szkoleniach, stażach i innych formach kształcenia mających na celu zmianę kwalifikacji zawodowych.
 • Zakup maszyn, urządzeń lub środków transportu, przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych.

ŚRODKI W RAMACH OPERACJI NR  3

PODNOSZENIE WARTOŚCI PRODUKTÓW RYBACTWA,
ROZWOJU USŁUG NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI ZAMIESZKUJĄCEJ OBSZARY
ZALEŻNE OD RYBACTWA

Beneficjentami mogą być:

podmioty prowadzące przedsiębiorstwo określone w art. 3 lit. f rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 223 z 15.08.2006, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1198/2006”.

Dz. Urz. UE L 223 z 15.08.2006

Komisji 2003-361-WE z dnia 6 maja 2003

Poziom refundacji kosztów: do 60% kosztów kwalifikowalnych.

Limit pomocy – w okresie realizacji programu beneficjent może otrzymać 600.000 zł,
z tym, że refundacja jednej operacji nie może przekroczyć 300.000 zł.

● Operacje mogą być realizowane wyłącznie na obszarze objętym LSROR.

Możliwe przedsięwzięcia:

1. Tworzenie lub rozwój systemów sprzedaży produktów rybactwa, prowadzonej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej (Dz. U. z 2007 r. Nr 5, poz. 38) lub rozporządzeniem MRiRW z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (Dz. U. Nr 113, poz. 753)

Dz. U. Nr 113, poz. 753

Dz. U. z 2007 r. Nr 5, poz. 38

2. Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej polegającej na produkcji lub świadczeniu usług na rzecz lokalnej społeczności, w szczególności w zakresie:

 • konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych,
 • naprawa i konserwacja statków i łodzi,
 • handlu detalicznego, z wyłączeniem pojazdów samochodowych,
 • usług związanych z wyżywieniem,
 • doradztwa w dziedzinie informatyki (oprogramowanie) oraz działalności powiązanych,
 • prawnym, rachunkowo – księgowym, i doradztwa podatkowego,
 • architektury i inżynierii, badań i analiz technicznych,
 • opieki zdrowotnej,
 • sportu, rozrywki i rekreacji,
 • naprawy i konserwacji komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego,
 • robót wykończeniowych,
 • działalności związanej z zakwaterowaniem lub usługami gastronomicznymi.

ŚRODKI W RAMACH OPERACJI NR 4

OCHRONA ŚRODOWISKA LUB DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO NA OBSZARACH ZALEŻNYCH OD RYBACTWA W CELU UTRZYMANIA JEGO ATRAKCYJNOŚCI LUB PRZYWRÓCENIA POTENCJAŁU PRODUKCYJNEGO SEKTORA RYBACTWA W PRZYPADKU JEGO ZNISZCZENIA W WYNIKU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ

Beneficjentami mogą być:

osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną albo podmioty organizacyjne wyodrębnione na podstawie dokumentów statutowych lub założycielskich w strukturze osoby prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

Poziom refundacji kosztów: do 85% kosztów kwalifikowalnych.

Limit pomocy: w okresie realizacji programu beneficjent może otrzymać 2.000.000 zł,
z tym, że refundacja jednej operacji nie może przekroczyć 1.000.000 zł.

● Operacje mogą być realizowane wyłącznie na obszarze objętym LSROR.

● Możliwe przedsięwzięcia:

1.  Inwestycje melioracyjne związane z:

 • rekultywacja, w tym renaturyzacją i utrzymaniem zbiorników wodnych,
 • ochroną przeciwpowodziową,
 • regulacją możliwości retencyjnych wód poprzez program małej retencji,
 • ukształtowaniem trasy regulacyjnej linii brzegowej

– z wyłączeniem inwestycji melioracyjnych na terenach, na których jest prowadzona działalność polegająca na chowie i hodowli ryb lub innych organizmów wodnych.

2. Budowa, odbudowa, rozbudowa lub zabezpieczenie szlaków wodnych.

3. Zachowanie różnorodności biologicznej i gatunków chronionych.

4. Zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony przyrody, w tym Natura 2000.

5. Renowacja, zabezpieczenie i oznakowanie kąpielisk.

6. Zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody.

7. Zabiegi związane z usuwaniem szkód powstałych w wyniku klęsk żywiołowych lub przemysłowych w wodach śródlądowych i morskich, odtworzenie pierwotnego stanu środowiska tych obszarów.

8. Remont lub odbudowa budynków lub budowli lub remont lub wymienę instalacji i urządzeń technicznych znajdujących się w tych budynkach i budowlach związanych z prowadzeniem działalności rybackiej, uszkodzonych albo zniszczonych w wyniku klęski żywiołowej lub ich wyposażenie w zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności rybackie.Powiat i Gminy Partnerskie