+ 58 77 46 890  |  + 48 722 224 585  |  biuro@plgr.pl
Strona startowa      Biuro czynne: pon-pt 7.30 - 15.30

Członkostwo

Stowarzyszenie zrzesza członków zwyczajnych, honorowych i wspierających.

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być:
a) pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która złoży deklarację członkowską i deklaracja ta zostanie przyjęta przez Zarząd w formie uchwały.
b) osoba prawna, której organ uprawniony do składania oświadczeń woli złoży deklarację członkowską i deklaracja ta zostanie przyjęta przez Zarząd w formie uchwały.

Osoby prawne w pracach organów stowarzyszenia działają przez swoich przedstawicieli (organy uprawnione do ich reprezentowania lub inne podmioty uprawnione do reprezentowania osób prawnych), albo przez pełnomocników umocowanych do uczestniczenia w pracach organów Stowarzyszenia.

2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków osobom szczególnie zasłużonym dla działalności Stowarzyszenia. Pozbawienie członkowska honorowego wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków, podejmowanej na wniosek Zarządu.

3. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje wsparcie materialne lub organizacyjne działalności Stowarzyszenia. Deklaracja przystąpienia członka wspierającego do Stowarzyszenia wymaga akceptacji Zarządu w formie uchwały.Powiat i Gminy Partnerskie