+ 58 77 46 890  |  + 48 722 224 585  |  biuro@plgr.pl
Strona startowa      Biuro czynne: pon-pt 7.30 - 15.30

Dokumenty do pobrania

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006

PROW 2014-2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (.pdf 7,89 MB)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności

Aktualizacja Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności – wersja z 18 stycznia 2017 r.

Wytyczne w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z  realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie  dla  rozwoju  lokalnego  w  ramach  inicjatywy  LEADER”  objętego  Programem  Rozwoju Obszarów Wiejskich.

PO Ryby 2014-2020

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r.w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze

PO RYBY 2014-2020 przyjęty przez Radę Ministrów

Program Operacyjny „Rybactwo i morze” zatwierdzony przez Komisję Europejską (.pdf 826,85 kB)

Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

pobierz treść ustawy

W dniu 20 maja 2014r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowane zostało rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str.1)

Rozporządzenie EFMR nr 508/2014 (wersja w j. polskim) (.pdf 1,51 MB)

Poniżej udostępniamy Państwu wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz umów o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020, które zostały wprowadzone Zarządzeniami Prezesa ARiMR.

1.Wniosek o przyznanie pomocy, wniosek o płatność oraz umowa o przyznaniu pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – premie.

Wniosek o przyznanie pomocy (WoPP):

– WoPP (pdf)

– WoPP (exel)

– instrukcja wypełniania WoPP

– biznes plan (pdf)

– biznes plan (docx)

Wnioske o płatność (WOP):

– WoP (pdf)

– WoP (exel)

– instrukcja wypełniania WoP

– zał. nr 2

Umowa o przyznaniu pomocy:

– umowa – premie

– załącznik nr 2 – premie

2. Wniosek o przyznanie pomocy, wniosek o płatność oraz umowa o przyznaniu pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Wniosek o przyznanie pomocy (WoPP):

– WoPP (pdf)

– WoPP (exel)

instrukcja wypełniania WoPP

– biznes plan (pdf)

– biznes plan (docx)

– oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa (pdf)

– oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa (exel)

– zasady wypełniania oświadczenia

Wnioske o płatność (WOP):

– WoP (pdf)

– WoP (exel)

– instrukcja wypełniania WoP

Umowa o przyznaniu pomocy:

– umowa

– załącznik nr 1

– załącznik nr 2

– załącznik nr 3

– załącznik nr 4

– załącznik nr 5a

– załącznik nr 5

Wzory ww. formularzy, zgodnie z art. 42 ust. 3 oraz art. 37 ust. 2 powyżej wskazanej ustawy uzyskały akceptację MRiRW.

Poniżej udostępniamy Państwu wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz umów o przyznaniu pomocy w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w zakresie działania: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność., które zostały opublikowane na stronie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Dokumenty aktualne od 29 maja 2017 r.

Wniosek o dofinansowanie:

Formularz wniosku o dofinansowani

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

Biznes Plan uproszczony

Umowa o dofinansowanie:

Wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie- zestawienie rzeczowo-finansowe operacji

Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie- harmonogram wypłaty zaliczki

Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie- wniosek Beneficjenta o wypłatę zaliczki

Załącznik nr 4 do umowy o dofinansowanie- harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych

Wniosek o płatność:

Formularz wniosku o płatność

Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność

 

Dokumenty aktualne do 28 maja 2017 r.

Wniosek o dofinansowanie:

Formularz wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

Biznes Plan uproszczony

Umowa o dofinansowanie:

Wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie – zestawienie rzeczowo finansowe

Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie – harmonogram zaliczki

Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie – wniosek o wypłatę zaliczki

Załącznik nr 4 do umowy o dofinansowanie – harmonogram działań informacyjnych szkoleniowych i promocyjnych

Wniosek o płatność:

Formularz wniosku o płatność

Instrukcja wypełniania wniosku o płatnośćPowiat i Gminy Partnerskie