+ 58 77 46 890  |  + 48 722 224 585  |  biuro@plgr.pl
Strona startowa      Biuro czynne: pon-pt 7.30 - 15.30

Dokumenty do pobrania

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006

Procedury odwoławcze w ramach wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, w tym w ramach poddziałania19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach LSR” objętego PROW 2014-2020

PROW 2014-2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2020 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 października 2019 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 30 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności

Aktualizacja Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności – wersja z 18 stycznia 2017 r.

Wytyczne w zakresie niektórych zasad dokonywania wyboru operacji przez lokalne grupy działania

Wytyczne w zakresie weryfikacji poprawności realizacji zobowiązań LGD określonych w umowie o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Wytyczne w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Wytyczne w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich.

PO Ryby 2014-2020

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r.w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ z dnia 25 stycznia 2017 r.w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programu finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

PO RYBY 2014-2020 przyjęty przez Radę Ministrów

Program Operacyjny „Rybactwo i morze” zatwierdzony przez Komisję Europejską (.pdf 826,85 kB)

Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

pobierz treść ustawy

W dniu 20 maja 2014r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowane zostało rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str.1)

Rozporządzenie EFMR nr 508/2014 (wersja w j. polskim) (.pdf 1,51 MB)

Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-20 – wytyczne obowiązujące od 1 października 2019 r

Poniżej udostępniamy Państwu wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz umów o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020, które zostały wprowadzone Zarządzeniami Prezesa ARiMR.

Klauzule RODO

Archiwalne wzory dokumentów znajdują się na stornie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa link do strony

 1. Wniosek o przyznanie pomocy, wniosek o płatność oraz umowa o przyznaniu pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (pdf) – pobierz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (wersja edytowalna) – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy – pobierz 
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf)- pobierz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx)- pobierz

2) Biznesplan (wersja 3z)

 • Biznesplan (wersja edytowalna) – pobierz
 • Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu – pobierz
 • Tabela finansowa (xls) – pobierz

3)  Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

 • Oświadczenie (.pdf) – pobierz
 • Oświadczenie (.excel) – pobierz
 • Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa – pobierz

 

4) wniosek o zaliczkę obowiązuje od 27 marca 2019 r. 

 • wniosek o zaliczkę – pobierz
 • instrukcja wypełniania wniosku o zaliczkę – pobierz 

5) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 7z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy
  wersja pdf – pobierz
  wersja edytowalna (doc) – pobierz
 • Załącznik 1 – zestawienie finansowo-rzeczowe operacji
  wersja pdf – pobierz
  wersja edytowalna (xls) –pobierz
 • Załącznik 2 – wykaz działek ewidencyjnych
  wersja pdf – pobierz
  wersja edytowalna (xls) – pobierz
 • Załącznik 3 – kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych -wersja pdf- pobierz, wersja edytowalna- pobierz
 • Załącznik 3a – Kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020)
  wersja pdf – pobierz
  wersja edytowalna – pobierz
 • Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji
  wersja pdf –  – pobierz
  wersja edytowalna – pobierz

6) Formularz wniosku o płatność (wersja 3z)

 • Wniosek o płatność (pdf) – pobierz
 • Wniosek o płatność (wersja edytowalna) –pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność) – pobierz
 • Dane podmiotów wspólnie wnioskujących o płatność w danym etapie operacji (pdf) – pobierz
 • Dane podmiotów wspólnie wnioskujących o płatność w danym etapie operacji (wersja edytowalna) – pobierz
 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór) – pobierz
 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/informacja po realizacji biznesplanu- (dokument zaktualizowany w dn. 16.10.2019 r.) pobierz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu formularza informacji monitorującej z realizacji Biznesplanu/ informacji po realizacji operacji- (dokument zaktualizowany w dn. 16.10.2019 r.) pobierz 

2.Wniosek o przyznanie pomocy, wniosek o płatność oraz umowa o przyznaniu pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – premie.

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z) 

 • Wniosek o przyznanie pomocy (pdf) – pobierz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (wersja edytowalna) – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy – pobierz

2) Biznesplan (wersja 3z)

 • Biznesplan (pdf) – pobierz
 • Biznesplan (wersja edytowalna) – pobierz
 • Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu – pobierz
 • Tabela finansowa (xls) – pobierz

3) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 5z) – obowiązuje od 21 grudnia 2020

 • Umowa o przyznaniu pomocy (pdf) – pobierz
 • Załącznik nr 1 Biznesplan (pdf) – pobierz
 • Załącznik nr 2 Wykaz działek ewidencyjnych (pdf) – pobierz
 • Załącznik nr 3 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu – Informacja po realizacji operacji (pdf) – pobierz
 • Załącznik nr 4 Oświadczenie małżonka Beneficjenta o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy (pdf) – pobierz
 • Załącznik nr 5 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej – pobierz
 • Załącznik nr 6 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (pdf) – pobierz

Wersja 4Z umowy obowiązująca od 29 maja 2018 r. do 20 grudnia 2020 znajduje się na stronie https://dprow.pomorskie.eu

4) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z) obowiązuje od dnia 06.06.2019 r. 

 • Wniosek o płatność (pdf) – pobierz
 • Wniosek o płatność (wersja edytowalna) – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność – pobierz
 • Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej – pobierz
 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór) – pobierz
 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/informacja po realizacji Biznesplanu (dokument zaktualizowany w dn. 21 grudnia 2020 r.)- pobierz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu formularza informacji monitorującej z realizacji Biznesplanu/ informacji po realizacji operacji- pobierz 
 • Wzór oświadczenia ulga na start- pobierz

 

 1. Wniosek o przyznanie pomocy, wniosek o płatność oraz umowa o przyznaniu pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” dla projektów grantowych objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (pdf) – pobierz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (wersja edytowalna) – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy –pobierz
 • Obliczenie wartości bieżącej netto (pdf) –pobierz
 • Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru operacji (wersja edytowalna)- pobierz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – wersja 3z-pobierz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 3z – pobierz

2) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 4z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (pdf) –pobierz
 • Umowa o przyznaniu pomocy (wersja edytowalna) – pobierz
 • Załącznik – zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf) – pobierz
 • Załącznik – zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (wersja edytowalna) – pobierz
 • Załącznik – wykaz działek ewidencyjnych (pdf) – pobierz
 • Załącznik – wykaz działek ewidencyjnych (wersja edytowalna) – pobierz

3) Formularz wniosku o płatność (wersja 5z)

 • Wniosek o płatność, wersja 5z (pdf.) – pobierz
 • Wniosek o płatność wersja edytowalna 5z – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność, wersja 5z – pobierz 
 • Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, wersja 4z (pdf) – pobierz
 • Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, wersja 4z (wersja edytowalna) – pobierz

Poniżej udostępniamy Państwu wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz umów o przyznaniu pomocy w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w zakresie działania: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, które zostały opublikowane na stronie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” – obowiązują od 30.06.2021 r. – do pobrania

Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” dla umów zawartych przed 30.09.2019 

Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” dla umów zawartych po 30.09.2019 

Aktualne dokumenty

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (wersja edytowalna) – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie- pobierz

 

2) Klauzule RODO do wniosku o dofinansowanie

 • Oświadczenie – właściciela(i) lub współwłaściciela(i) nieruchomości- pobierz
 • Oświadczenie – małżonek beneficjenta i współwłaściciela- pobierz
 • Oświadczenie – pełnomocnika wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną- pobierz
 • Oświadczenie – reprezentanta wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną- pobierz

3) Biznesplan

 • Biznes Plan uproszczony- pobierz 

4) Formularz umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie – pobierz ( wersja aktualna, obowiązująca od 31 grudnia 2020 r.)

 • Wzór umowy o dofinansowanie- pobierz(wersja obowiązująca od dnia 1 października 2019 r. do 30 grudnia 2020 r. dla naborów przeprowadzonych do dnia 27 sierpnia 2019 r.)
 • Wzór umowy o dofinansowanie- pobierz (wersja obowiązująca od dnia 1 października 2019 r. do 30 grudnia 2020 r. dla naborów przeprowadzonych po dniu 27 sierpnia 2019 r.)
 • Załącznik  nr. 1 do umowy o dofinansowanie- zestawienie rzeczowo-finansowe operacji- pobierz
 • Załącznik nr. 2 do umowy o dofinansowanie- harmonogram wypłaty zaliczki- pobierz
 • Załącznik nr. 3 do umowy o dofinansowanie- wniosek Beneficjenta o wypłatę zaliczki- pobierz
 • Załącznik nr. 4 do umowy o dofinansowanie- harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych- pobierz

5) Formularz wniosku o płatność

 • Formularz wniosku o płatność-pobierz
 • Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność- pobierz
 • Oświadczenie beneficjenta ws. rozliczania zadań – pobierz
 • Załącznik nr. 1 do instrukcji wypełniania wniosku o płatność- pobierz
 • Wzór formularza ewidencji księgowej dla Beneficjentów nie prowadzących ksiąg rachunkowych – pobierz

6) Klauzule RODO do wniosku o płatność

 • Oświadczenie – uczestnika szkolenia/warsztatów- pobierz
 • Oświadczenie – pełnomocnika wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną- pobierz
 • Oświadczenie – reprezentanta wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną- pobierz

7) Sprawozdania

 • Wzór sprawozdania końcowego z realizacji operacji- pobierz
 • Instrukcja wypełniania sprawozdania rocznego i końcowego z realizacji operacji- pobierz

 Powiat i Gminy Partnerskie