+ 58 77 46 890  |  + 48 722 224 585  |  biuro@plgr.pl
Strona startowa      Biuro czynne: pon-pt 7.30 - 15.30

Dokumenty do pobrania

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – pobierz

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2020 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – pobierz

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 października 2019 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – pobierz

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności – pobierz

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 30 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – pobierz

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – pobierz

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. – pobierz

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – pobierz

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020 – pobierz

Wytyczne nr 6/4/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – pobierz

Wytyczne nr 5/3/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – pobierz

Wytyczne nr 4/2/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie weryfikacji poprawności realizacji zobowiązań lokalnej grupy działania określonych w umowie o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – pobierz

Wytyczne Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 3/1/2017 z dnia 21 marca 2017 r. – pobierz

Wytyczne Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 2/1/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. – pobierz

Wytyczne Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 1/1/2015 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020″ – pobierz

PO Ryby 2014-2020

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań prowadzonych w ramach współpracy, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” – pobierz

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programu finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego – pobierz

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań prowadzonych w ramach współpracy, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” –pobierz

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 września 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu oraz terminów przeprowadzania kontroli realizacji strategii rozwoju lokalnego oraz w odniesieniu do operacji w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” oraz wzoru upoważnienia do wykonywania czynności w ramach tych kontroli – pobierz

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu i rodzaju sprawozdań oraz trybu i terminów ich przekazywania w ramach realizacji Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze – pobierz 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programu finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego – pobierz

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczności, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” – pobierz

Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego – pobierz

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności – pobierz

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. – pobierz

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. – pobierz

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. – pobierz

Rozporządzenie delegowane KE (UE) 2015/531 z dnia 24 listopada 2014 r. – pobierz

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego – pobierz

Poniżej udostępniamy Państwu wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz umów o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020, które zostały wprowadzone Zarządzeniami Prezesa ARiMR.

Klauzule RODO

Archiwalne wzory dokumentów znajdują się na stornie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa link do strony

 1. Wniosek o przyznanie pomocy, wniosek o płatność oraz umowa o przyznaniu pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) – pobierz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (wersja edytowalna) – pobierz
 • Instrukcja wypełnienia wniosku o przyznanie pomocy – pobierz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – pobierz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (wersja edytowalna)- pobierz
 • Załącznik nr 2 do Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy – pobierz

2) Biznesplan (wersja 5z)

 • Biznesplan (wersja edytowalna) – pobierz
 • Biznesplan (.pdf)- pobierz
 • Biznesplan – tabele finansowe – pobierz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu – pobierz

3)  Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

 • Oświadczenie (.excel) – pobierz
 • Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa – pobierz

4) wniosek o zaliczkę obowiązuje od 27 marca 2019 r. 

 • wniosek o zaliczkę – pobierz
 • instrukcja wypełniania wniosku o zaliczkę – pobierz 

5) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 6z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy  – wersja pdf pobierz, wersja edytowalna pobierz
 • Załącznik nr 1 Biznesplan – wersja pdf pobierz, wersja edytowalna pobierz
 • Załącznik nr 2 Wykaz działek ewidencyjnych – wersja pdf pobierz, wersja edytowalna pobierz
 • Załącznik nr 3 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji – wersja pdf pobierz, wersja edytowalna pobierz
 • Załącznik nr 4 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy – wersja pdf pobierz, wersja edytowalna pobierz
 • Załącznik nr 5 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej – wersja pdf pobierz, wersja edytowalna pobierz
 • Załącznik nr 6 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – wersja pdf pobierz, wersja edytowalna pobierz

6) Formularz wniosku o płatność (wersja 5z)

 • Wniosek o płatność (pdf) – pobierz
 • Wniosek o płatność (wersja edytowalna) – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność – pobierz
 • Dane podmiotów wspólnie wnioskujących o płatność w danym etapie operacji (pdf) – pobierz
 • Dane podmiotów wspólnie wnioskujących o płatność w danym etapie operacji (wersja edytowalna) – pobierz
 • Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (pdf)- pobierz
 • Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (wersja edytowalna)- pobierz

2.Wniosek o przyznanie pomocy, wniosek o płatność oraz umowa o przyznaniu pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – premie.

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z) 

 • Wniosek o przyznanie pomocy (pdf) – pobierz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (wersja edytowalna) – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (uaktualniona 15 listopada 2021 r.) – pobierz

2) Biznesplan (wersja 6z)

 • Biznesplan (wersja edytowalna) – pobierz
 • Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (wersja edytowalna) – pobierz
 • Instrukcja wypełniania biznesplanu – pobierz

3) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 6z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy  – wersja pdf pobierz, wersja edytowalnapobierz
 • Załącznik nr 1 Biznesplan – wersja pdf pobierz, wersja edytowalnapobierz
 • Załącznik nr 3 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji – wersja pdf pobierz, wersja edytowalna pobierz
 • Załącznik nr 4 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy – wersja pdf pobierz, wersja edytowalna pobierz
 • Załącznik nr 5 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej – wersja pdf pobierz, wersja edytowalna pobierz
 • Załącznik nr 6 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – wersja pdf pobierz, wersja edytowalna pobierz

 

4) Formularz wniosku o płatność obowiązuje od dnia 04.07.2022 r. 

 • Wniosek o płatność (wersja edytowalna) – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność – pobierz
 • Załącznik nr 2 Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej- pobierz
 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (wersja edytowalna)- pobierz
 • RODO klauzule DO KARTY WKŁADU RZECZOWEGO 19.2 – pobierz
 • RODO klauzule DO LISTY OBECNOŚCI 19.2 – pobierz
 • Wzór oświadczenia ulga na start – pobierz

Poniżej udostępniamy Państwu wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz umów o przyznaniu pomocy w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w zakresie działania: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, które zostały opublikowane na stronie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” – obowiązują od 30.06.2021 r. – pobierz

Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-20 ;dokument obowiązujący od 1 października 2019 r. do 22 czerwca 2021 r. – pobierz

Oświadczenie beneficjenta ws. rozliczania zadań – pobierz

Wniosek o nadanie uprawnień do Portalu Ogłoszeń (Wzór wniosku o nadanie lub reset uprawnień do Portalu Ogłoszeń ARiMR); dokument obowiązujący od 30 września 2019 r.  – pobierz

Instrukcja wypełniania wniosku o nadanie uprawnień (Instrukcja jest dokumentem określającym w jaki sposób należy wypełnić Wniosek o nadanie uprawnień do Portalu Ogłoszeń ARiMR); dokument obowiązujący od 30 września 2019 r. wersja 3z – pobierz

Instrukcja Użytkownika Portalu Ogłoszeń ARiMR; dokument obowiązujący od 30 września 2019 r. wersja 4z – pobierz

Aktualne dokumenty

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 6z)

 • Formularz wniosku o dofinansowanie – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie –pobierz
 • Oświadczenie – właściciela(i) lub współwłaściciela(i) nieruchomości – pobierz
 • Oświadczenie – małżonek beneficjenta i współwłaściciela – pobierz

2) Klauzule RODO do wniosku o dofinansowanie

 • Oświadczenie – właściciela(i) lub współwłaściciela(i) nieruchomości- pobierz
 • Oświadczenie – małżonek beneficjenta i współwłaściciela- pobierz
 • Oświadczenie – pełnomocnika wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną- pobierz
 • Oświadczenie – reprezentanta wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną- pobierz

3) Biznesplan

 • Biznes Plan uproszczony- pobierz

4) Formularz umowy o dofinansowanie

 • Wzór umowy o dofinansowanie- pobierz 
 • Załącznik  nr. 1 do umowy o dofinansowanie- zestawienie rzeczowo-finansowe operacji – pobierz
 • Załącznik nr. 2 do umowy o dofinansowanie- harmonogram wypłaty zaliczki – pobierz
 • Załącznik nr. 3 do umowy o dofinansowanie- wniosek Beneficjenta o wypłatę zaliczki – pobierz
 • Załącznik nr. 4 do umowy o dofinansowanie- harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych – pobierz

 

5) Formularz wniosku o płatność

 • Formularz wniosku o płatność wersja 6z- pobierz
 • Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność – pobierz
 • Wskaźniki rezultatu- pobierz
 • Instrukcja wypełniania danych dotyczących wskaźników rezultatu – pobierz
 • Sprawozdanie – pobierz
 • Instrukcja do sprawozdania – pobierz

6) Klauzule RODO do wniosku o płatność

 • Oświadczenie – uczestnika szkolenia/warsztatów- pobierz
 • Oświadczenie – pełnomocnika wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną- pobierz
 • Oświadczenie – reprezentanta wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną- pobierz

 

8) Pytania i odpowiedziPowiat i Gminy Partnerskie