+ 58 77 46 890  |  + 48 722 224 585  |  biuro@plgr.pl
Strona startowa      Biuro czynne: pon-pt 7.30 - 15.30

Legislacje i wzory wniosków

Legislacja UE:

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego
pobierz plik

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 498/2007 z dnia 26 marca 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego
pobierz plik

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 744/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. ustanawiające tymczasowe szczególne działanie mające na celu wspieranie restrukturyzacji flot rybackich Wspólnoty Europejskiej dotkniętych kryzysem gospodarczym
pobierz plik 

Oś Priorytetowa 4

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 23 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 — Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007—2013”

pobierz plik .pdf

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 15 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 — Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007—2013”
pobierz plik .pdf

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 29 września 2009 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania zadań instytucji zarządzającej przez samorząd województwa
pobierz plik .pdf

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 29 września 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać lokalna strategia rozwoju obszarów rybackich, kryteriów wyboru lokalnej grupy rybackiej do realizacji tej strategii oraz wymagań, jakim powinna odpowiadać umowa dotycząca warunków i sposobu realizacji tej strategii w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007—2013”
pobierz plik .pdf

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 2 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać lokalna strategia rozwoju obszarów rybackich, kryteriów wyboru lokalnej grupy rybackiej do realizacji tej strategii oraz wymagań, jakim powinna odpowiadać umowa dotycząca warunków i sposobu realizacji tej strategii w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007—2013”
http://www.dziennikustaw.gov.pl/D2010036020001.pdf

Wzory dokumentów:
Wniosek o dofinansowanie
– Biznes plan
– Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

Poniżej przedstawiamy wzory dokumentów które były potrzebne na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie oraz rozliczenia projektów:

Wzór umowy pomiędzy Samorządem Województwa a beneficjentem o dofinansowanie operacji ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach środka 4.1 Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”
Wniosek Beneficjenta o aneks do umowy o dofinansowanie
Zalecenia dla Beneficjentów PO RYBY składających wnioski o płatność

Więcej informacji i dokumentów dotyczących rozliczenia projektów można znaleźć na stronie www.pomorskie.euPowiat i Gminy Partnerskie