+ 58 77 46 890  |  + 48 722 224 585  |  biuro@plgr.pl
Strona startowa      Biuro czynne: pon-pt 7.30 - 15.30

Granty – Zasady i warunki

Projektem grantowym jest operacja, w której PLGR udziela innym podmiotom grantów na realizację zadań służących osiągnięciu celu tego projektu. Grantobiorcą jest organizacja pozarządowa posiadająca osobowość prawną wybrana w drodze otwartego naboru ogłoszonego przez PLGR. Grantem są środki finansowe, które PLGR powierzył Grantobiorcy, na realizację zadań.

GRANTOBIORCA

Organizacja pozarządowa posiadająca osobowość prawną – jeżeli siedziba lub jej oddział znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR – pod warunkiem, że nie wykonuje działalności gospodarczej.

WYSOKOŚĆ I FORMA POMOCY

Wysokość każdego grantu, jaki ma być udzielony Grantobiorcy nie może być wyższa niż 50 tys. złotych oraz niższa niż 5 tys. złotych. Jeden Projekt Grantowy nie może przekroczyć 300 tys. złotych. Pomoc przyznawana jest do wysokości nie przekraczającej 95 % kosztów kwalifikowalnych. Środki finansowe z tytułu pomocy przyznawane są w formie refundacji kosztów kwalifikowanych i wypłacane, jeżeli grantobiorca:

 • zrealizował zadanie zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu i w umowie oraz w innych przepisach, w tym poniósł związane z tym koszty, nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność;
 • zrealizował lub realizuje zobowiązania określone w umowie;
 • udokumentował zrealizowanie zadania, w tym poniesienie kosztów kwalifikowalnych z tym związanych.

W przypadku Projektu Grantowego kosztami kwalifikowalnymi dla PLGR są granty.

Koszty kwalifikowalne podlegają refundacji w pełnej wysokości, jeżeli zostały:

 • poniesione:
  1. od dnia, w którym została zawarta umowa, a w przypadku kosztów ogólnych – od dnia 1.1.2014
  2. w formie rozliczenia pieniężnego, a w przypadku transakcji, której wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 1000,00 złotych – w formie rozliczenia bezgotówkowego;
 • uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo do ich identyfikacji wykorzystano odpowiedni kod rachunkowy, o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c ppkt i rozporządzenia nr 1305/2013; wyodrębnienie odbywa  się w  ramach ksiąg rachunkowych lub poprzez  prowadzenie zestawienia faktur i równorzędnych dokumentów księgowych, jeżeli Grantobiorca nie jest zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • granty zostały udzielone grantobiorcom na podstawie umowy o powierzenie grantu, w wysokości nieprzekraczającej limitu wynoszącego 100 tys. złotych na jednego grantobiorcę w ramach projektów grantowych realizowanych przez PLGR;

WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O POMOC:

 • zadanie służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej;
 • zadanie nie służy indywidualnej promocji produktów lub usług lokalnych;
 • nie dotyczy organizacji wydarzeń cyklicznych, z wyjątkiem wydarzenia inicjującego cykl wydarzeń lub wydarzenia specyficznego dla danej LSR, wskazanych i uzasadnionych w LSR, przy czym przez wydarzenie cykliczne rozumie się wydarzenie organizowane więcej niż jeden raz oraz poświęcone przynajmniej w części tej samej tematyce;
 • w ramach projektu grantowego jest planowane wykonanie co najmniej dwóch zadań służących osiągnięciu celu projektu grantowego, a wartość każdego z tych zadań nie będzie wyższa niż 50 tys. złotych oraz niższa niż 5 tys. złotych;
 • koszty planowane do poniesienia przez grantobiorcę mieszczą się w zakresie kosztów kwalifikowalnych;
 • podmiotowi ubiegającemu się o pomoc został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej „numerem identyfikacyjnym”;
 • koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych (nie dotyczy OPP);
 • realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych;
 • operacja będzie realizowana w 1 etapie, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie wynikającym z umowy,
 • operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze objętym LSR;
 • została wydana ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jej wydanie jest wymagane przepisami odrębnymi.

KOSZTY KWALIFIKOWALNE

w ramach Grantów to koszty:

 • ogólne, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 1305/2013, nie przekraczające 10 % pozostałych kosztów kwalifikowanych,
 • zakupu robót budowlanych lub usług,
 • zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,
 • najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
 • zakupu nowych maszyn lub wyposażenia oraz używanych maszyn lub wyposażenia, stanowiących eksponaty,
 • zakupu rzeczy innych niż wymienione w pkt 5, w tym materiałów,
 • podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013 – które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także wartość wkładu rzeczowego, o którym mowa w art. 69 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013. Wartość wkładu rzeczowego, w formie nieodpłatnej pracy ustala się jako iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy, i liczby 168.

SCHEMAT PROCEDURY

KRYTERIA WYBORU GRANTÓW

 • Grant będzie wybrany do dofinansowania po pozytywnej weryfikacji: wstępnej, zgodności z celami LSR, zgodności z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, wg lokalnych kryteriów wyborów Grantów oraz uzyska minimalną liczbę punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru
 • Przy ocenie Grantów pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami, Grant uzyskuje ocenę będącą średnią arytmetyczną ocen indywidualnych Członków Rady biorących udział w ocenie danego Grantu, dokonaną na podstawie kart oceny spełniania lokalnych kryteriów. Aby Grant mógł być powierzony, w wyniku oceny zgodności Grantu z lokalnymi kryteriami wyboru, Wniosek musi otrzymać co najmniej minimalną liczbę punktów określonych w Karcie oceny spełniania lokalnych kryteriów dla Grantów tj. 40 pkt.
 • Pomoc na Granty przysługuje według kolejności ustalonej na podstawie liczby punktów uzyskanych w ramach oceny spełniania lokalnych kryteriów wyboru dla Grantów.

GRUPY DEFAWORYZOWANE

Grupy społeczne mieszkańców obszaru defaworyzowane min. ze względu na dostęp do rynku pracy i/lub zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Definicje określone w LSR:

Osoby niepełnosprawne – osoby posiadający orzeczenie o niepełnosprawności. (defaworyzowane na rynku pracy i bierność w życia społecznego) Operacje realizowane w ramach LSR będą brały pod uwagę integrację i aktywizację osób niepełnosprawnych ale również ułatwienie ich dostępu do infrastruktury i oferty społecznej (bariery architektoniczne)

Seniorzy – osoba w wieku poprodukcyjnym, którego dolna granica w przypadku kobiet wynosi 60 lat, a w przypadku mężczyzn – 65 lat. (bierność w życiu społecznym) LSR wspierać będzie tworzenie oferty spędzania wolnego czasu (nauka, sport i rekreacja), dla wykorzystania potencjału, wiedzy i doświadczenia seniorów w tym w ramach międzypokoleniowych aktywności.

Dzieci i młodzież – grupa społeczna w wieku do 21 lat. (bierność w życiu społecznym) Grupa której potrzeby dotyczą w zależności od wieku sfery czasu wolnego oraz edukacji i rozwijania zainteresowań – działań ukierunkowanych na budowę wysokiej jakości kapitału społecznego. W zależności od wieku koncentrują się np. wysokiej jakości oferty sportowej, rekreacyjnej, oferty rozwijania zdolności, oferty edukacyjnej i kulturalnej. W LSR z uwagi na jej ograniczenia, oferta dla dzieci i młodzieży ukierunkowana będzie na kompleksowe projekty edukacyjne w oparciu o specyfikę regionu –  morskość, rybackość i lokalne tradycje związane z morzem a także na edukację w zakresie ekologii oraz rozwijania świadomości ekologicznej. Zagwarantowanie oferty w oparciu o potencjał i specyfikę obszaru przełoży się na integrację społeczną zarówno dzieci/młodzieży jak i dorosłych, szczególnie w gminach o dużym  napływ młodych ludzi.

 

Data publikacji 27.09.2017Powiat i Gminy Partnerskie