+ 58 77 46 890  |  + 48 722 224 585  |  biuro@plgr.pl
Strona startowa      Biuro czynne: pon-pt 7.30 - 15.30

Walne Zebranie Członków PLGR

2018-05-14

Na podstawie §15 ust. 4 w związku z §18 pkt 5 Statutu Stowarzyszenia Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka Zarząd Stowarzyszenia zwołuje na dzień 28 maja 2018 roku (poniedziałek) Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia. Zebranie rozpocznie się w siedzibie Urzędu Miasta Władysławowo, sala nr 103 – w pierwszym terminie o godzinie 14:00 w obecności co najmniej 2/3 wszystkich członków zwyczajnych Stowarzyszenia lub – w drugim terminie o godzinie 14:30 w obecności co najmniej 40% członków zwyczajnych (zgodnie z §15 ust. 5 Statutu).

Porządek obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia PLGR obejmować będzie następujące punkty:

1. Powitanie uczestników oraz otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie na podstawie listy obecności quorum i zdolności Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia do podejmowania uchwał.
3. Wybór Przewodniczącego posiedzenia.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Wybór Wiceprzewodniczącego posiedzenia i Sekretarza.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej / Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Przedstawienie Sprawozdania z pracy Zarządu w 2017 roku oraz sprawozdania finansowego za rok 2017.
8. Dyskusja nad Sprawozdaniem.
9. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2017 roku.
10. Dyskusja nad Sprawozdaniem.
11. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną oceny działalności Zarządu za rok 2017 oraz stawianie wniosków o udzielenie Zarządowi absolutorium za rok 2017.
Wybory do władz Stowarzyszenia PLGR:
12. Przedstawienie sprawozdania z pracy Zarządu w kadencji 2015-2018 roku.
13. Przedstawienie sprawozdania z pracy Rady ds. LSR w kadencji 2015-2018 roku.
14. Przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej w kadencji 2015-2018 roku
15. Wybór do władz Stowarzyszenia: Zarządu Stowarzyszenia, Rady ds. LSR, Komisji Rewizyjnej:
a) Głosowanie nad uchwałą nr ….. dotyczącą wyboru członków Zarządu Stowarzyszenia (Projekt uchwały nr …. stanowi załącznik nr ……* do niniejszego programu)
b) Głosowanie nad uchwałą nr ….. dotyczącą wyboru Prezesa Zarządu Stowarzyszenia (Projekt uchwały nr …. stanowi załącznik nr ……* do niniejszego programu)
c) Głosowanie nad uchwałą nr ….. dotyczącą wyboru Wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia (Projekt uchwały nr …. stanowi załącznik nr ……* do niniejszego programu)
d) Głosowanie nad uchwałą nr .. dotyczącą wyboru członków Rady ds. LSR Stowarzyszenia (Projekt uchwały nr …. stanowi załącznik nr ……* do niniejszego programu)
e) Głosowanie nad uchwałą nr … dotyczącą wyboru członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia (Projekt uchwały nr …. stanowi załącznik nr ……* do niniejszego programu)
16. Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania Członków z dnia 24.04.2017r.
17. Wolne wnioski
18. Zakończenie obrad

 

Projekty uchwałPowiat i Gminy Partnerskie