+ 58 77 46 890  |  + 48 722 224 585  |  biuro@plgr.pl
Strona startowa      Biuro czynne: pon-pt 7.30 - 15.30

Oferta dla samorządów

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Przedsięwzięcie 1.1.1

 • Poziom refundacji kosztów: do 63,63% wsparcia.
 • Limit pomocy: w okresie realizacji programu beneficjent może otrzymać 300.000 zł
 • Możliwe przedsięwzięcia:
 • drogi gminne i powiatowe prowadzące do szkół publicznych,
 • drogi gminne i powiatowe prowadzące do zakładów opieki zdrowotnej,
 • drogi gminne i powiatowe prowadzące do zakładów opieki społecznej,

Kryteria oceny projektów

Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020

Przedsięwzięcie 1.2.2

 • Poziom refundacji kosztów: do 75% wsparcia
  Limit pomocy: w okresie realizacji programu beneficjent może otrzymać 300.000 zł
 • Możliwe przedsięwzięcia:
 • liniowa infrastruktura łącząca atrakcje przyrodnicze / turystyczne  (ścieżki edukacyjne, ścieżki rowerowe itp.)
 • infrastruktura wspierająca transport wodny na obszarze tj. parkingi, przystanie, pomosty,
 • tworzenie i rozwój punktów informacji turystyczno-przyrodniczej wraz z informacją o walorach przyrodniczych oraz sposobach ochrony środowiska przyrodniczego,
 • infrastruktura towarzysząca na szlakach i ścieżkach turystycznych i miejscach cennych przyrodniczo, np. miejsca postojowe, toalety i inne,
 • zagospodarowanie wejść na plaże,
 • projekty liniowej i sieciowej infrastruktury,
 • inne.

Kryteria oceny projektów

Przedsiewzięcie 1.3.2

 • Poziom refundacji kosztów: do 75% wsparcia

 • Limit pomocy: w okresie realizacji programu beneficjent może otrzymać 300.000 zł
 • Możliwe przedsięwzięcia:
 • modernizacja, remont, budowa, wyposażenie ogólnodostępnej infrastruktury kultury,
 • poprawa bezpieczeństwa i usuwanie barier architektonicznych w obiektach kulturalnych,
 • rozbudowa małej architektury w nawiązaniu do morskiego i rybackiego charakteru obszaru,
 • interaktywne wystawy i aplikacje o  tematyce  rybackiej i morskiej,
 • zabezpieczanie i przywracanie wartości obiektom historycznym, w szczególności świadczących o tradycjach, kulturze i specyfice obszaru,
 • ekspozycje i wystawy na terenach portów rybackich,
 • inne.

Kryteria oceny projektów

Przedsięwzięcie 1.3.4

 • Poziom refundacji kosztów: do 75,00% wsparcia.
 • Alokacja: limit środków wyodrębnionych na operację w całym okresie realizacji programu 300.000 zł
 • Możliwe przedsięwzięcia:
 • zachowanie materiałów dokumentujących dziedzictwo rybackie i morskie,
 • tworzenie opracowań, zbiorów informacji, baz danych, publikacji na temat dziedzictwa morskiego i rybackiego,
 • rozwój aktywności twórczej mieszkańców opierającej się na kultywowaniu dziedzictwa rybackiego – warsztaty,  plenery,  nowe  wydarzenia  kulturalne,
 • inicjatywy ukierunkowanie na wzmacnianie tożsamość lokalnej i integrujące społeczność lokalną,
 • działania związane z edukacją regionalną,
 • innowacyjne formy prezentacji dziedzictwa kultury morskiej i rybackiej obszaru (np. multimedia, portale, gry geolokalizacyjne i inne),
 • pokazy, inscenizacje i rekonstrukcje wydarzeń historycznych,
 • wsparcie promocji lokalnych produktów rybackich,
 • inne.

Kryteria oceny projektów

Przedsięwzięcie 1.5.2

 • Beneficjenci: sektor publiczny, w tym : Publiczne szkoły: podstawowe, gimnazja, ponadgimnazjalne
   
 • Poziom refundacji kosztów: do 75,00% wsparcia.
 • Alokacja: limit środków wyodrębnionych na operację w całym okresie realizacji programu 300.000 zł
 • Możliwe przedsięwzięcia:
 • zajęcia edukacyjne i integracyjne prowadzone za pośrednictwem zajęć dodatkowych w szkołach publicznych skierowanych do dzieci i młodzieży w ramach, których zakłada się uzyskanie patentu żeglarza / sternika motorowodnego / lub innego,
 • zajęcia edukacyjne i integracyjne prowadzone z zakresu edukacji żeglarskiej z elementem łączącym pokolenia ,
 • inne zajęcia edukacyjne morskie i żeglarskie.

Kryteria oceny projektówPowiat i Gminy Partnerskie