+ 58 77 46 890  |  + 48 722 224 585  |  biuro@plgr.pl
Strona startowa      Biuro czynne: pon-pt 7.30 - 15.30

Oferta dla przedsiębiorców

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Przedsięwzięcie 2.2.2

 • Beneficjenci: Mikro i małe przedsiębiorstwa
 • Poziom refundacji kosztów: do 50,00% wsparcia.
 • Limit pomocy: w okresie realizacji programu beneficjent może otrzymać 300.000 zł
 • Możliwe przedsięwzięcia:
 • Rozwój  funkcjonujących  podmiotów gospodarczych w branżach odpowiadających zdefiniowanym potencjałom rozwojowym obszaru PLGR oraz tworzenie całorocznych miejsc pracy, w tym szczególnie dla osób z grup defaworyzowanych i inne.

Kryteria oceny projektów

Przedsięwzięcie 2.2.2

 • Beneficjenci: podmioty które:
 • nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmują działalność gospodarczą sklasyfikowaną w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. Nr 59, poz. 489) jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów,
 • oraz w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie wykonywały działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, w szczególności nie były wpisane do Centralenj Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.
 • Limit pomocy: w okresie realizacji programu beneficjent otrzymuje jednorazowe wsparcie (premia) w wysokości 100.000 zł
 • Możliwe przedsięwzięcia:
 • Tworzenie podmiotów gospodarczych w branżach odpowiadających zdefiniowanym potencjałom rozwojowym obszaru PLGR oraz tworzenie całorocznych miejsc pracy, w tym szczególnie dla osób z grup defaworyzowanych i inne

Kryteria oceny projektów

Przedsięwzięcie 2.4.1

 • Beneficjenci: Mikro i małe przedsiębiorstwa, które zawarły porozumienie o wspólnej realizacji operacji, która ma na celu zwiększenie sprzedaży dóbr lub usług oferowanych przez podmioty z obszaru wiejskiego objętego LSR przez zastosowanie wspólnego znaku towarowego lub stworzenie oferty kompleksowej sprzedaży takich dóbr lub usług.
 • Poziom refundacji kosztów: do 70,00% wsparcia.
 • Limit pomocy: w okresie realizacji programu beneficjent może otrzymać 300.000 zł
 • Możliwe przedsięwzięcia:
 • Łańcuchy całorocznych usług turystycznych w obszarach:
  -turystyka zdrowotna
  -turystyka aktywna
 • Inne

Kryteria oceny projektów

Przedsięwzięcie 2.2.1

 • Beneficjenci: osoby prawne – podmioty ekonomii społecznej
 • Poziom refundacji kosztów: do 70,00% wsparcia.
 • Limit pomocy: w okresie realizacji programu beneficjent może otrzymać 300.000 zł
 • Możliwe przedsięwzięcia:
 • Rozwój, dywersyfikacja działalności podmiotów ekonomii społecznej działających na rzecz grup defaworyzowanych: dzieci i młodzieży, osób starszych, osób niepełnosprawnych wraz z tworzeniem miejsc pracy dla tych osób i inne

Kryteria oceny projektów

Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020

Przedsięwzięcie 2.2.3

 • Beneficjenci: osoby fizyczne zamierzające uruchomić działalność gospodarczą oraz mikro i małe przedsiębiorstwa
 • Poziom refundacji kosztów: do 50,00% wsparcia.
 • Limit pomocy: w okresie realizacji programu beneficjent może otrzymać 300.000 zł
 • Możliwe przedsięwzięcia:

Tworzenie i rozwój firm w branżach i kierunkach dotyczących szczególnie:

 • usług uzupełniających do  przedsięwzięć strategicznych  województwa  Pomorskiego „Kajakiem przez Pomorze” i „Pętla Żuławska i Zatoka Gdańska” w zakresie realizowanym na obszarze PLGR
 • usługi transportu wodnego,
 • świadczenie usług szkutnictwa, sprzedaży i naprawy kutrów i łodzi oraz osprzętu połowowego,
 • świadczenie okołoturystycznych usług sportowo – rekreacyjnych
 • inne wykorzystujące potencjał wodny obszaru

Kryteria oceny projektów

Przedsięwzięcie 2.3.2

 • Beneficjenci: osoby fizyczne zamierzające uruchomić działalność gospodarczą oraz mikro i małe przedsiębiorstwa
 • Poziom refundacji kosztów: do 50,00% wsparcia.
 • Limit pomocy: w okresie realizacji programu beneficjent może otrzymać 300.000 zł
 • Możliwe przedsięwzięcia:
 • zakładanie   i   rozwój   działalności gospodarczej polegających  na  wędzeniu ryb / wstępnej obróbce ryb
 • projekty  młodych  rybaków  do  35  roku życia
 • innowacyjne metody promocji i sprzedaży produktów rybnych

Kryteria oceny projektów

Przedsięwzięcie 2.3.1

 • Beneficjenci:
 • armatorzy statków rybackich o polskiej przynależności, na który została wydana licencja połowowa i licencja ta nie została zawieszona lub cofnięta, którego port macierzysty znajduje się na obszarze PLGR,oraz pracownicy pracujący na w/w statkach
 • podmioty, które prowadzą  działalność na obszarze PLGR w zakresie chowu, hodowli lub połowu ryb, uprawnione do rybactwa zgodnie z ustawą z dnia 18 kwietnia 1985  r. o rybactwie śródlądowym lub którym wydano zezwolenie na prowadzenie chowu lub hodowli ryb w polskich obszarach morskich na podstawie przepisów o rybołówstwie,
 • osoby fizyczne zamieszkałe na terenie PLGR, które utraciły miejsce pracy w wyniku trwałego  zaprzestania działalności połowowej przy użyciu statku rybackiego.
 • Podmioty gospodarcze prowadzące działalność przetwórczą ryb ( PKD10.20 z)
 • Poziom refundacji kosztów: do 50,00% wsparcia.
 • Limit pomocy: w okresie realizacji programu beneficjent może otrzymać 300.000 zł
 • Możliwe przedsięwzięcia:
 • rozwój działalności gospodarczej wpisujących się w założenia „Szlaku Rybackiego” ***
 • rozwojem działalności gospodarczej polegającym na świadczeniu usług związanych z przetwórstwem rybnym,
 • projekty rybaków w wieku + 55
 • inne

Kryteria oceny projektówPowiat i Gminy Partnerskie