+ 58 77 46 890  |  + 48 722 224 585  |  biuro@plgr.pl
Strona startowa      Biuro czynne: pon-pt 7.30 - 15.30

Oferta dla organizacji

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

 • Przedsięwzięcie 1.3.3
  • Beneficjenci: osoby prawne – organizacje pozarządowe nieprowadzące działalności gospodarczej
  • Poziom refundacji kosztów: do 95,00% wsparcia.
  • Limit pomocy: wartość zadania w projekcie grantowym nie może być niższa niż 5 000 zł oraz wyższa niż 50 000 zł
  • Możliwe przedsięwzięcia:
  • organizacja festynów, pikników, jarmarków,
  • zakup przedmiotów umożliwiających realizację działań jak np. stroje, instrumenty, sprzęty, rekwizyty,
  • warsztaty rękodzieła i tradycyjnych zawodów,
  • wydawanie publikacji,
  • wsparcie tworzenie i promocja produktów lokalnych,
  • inne.

Kryteria oceny projektów

 • Przedsięwzięcie 1.3.1
  • Poziom refundacji kosztów: do 95,00% wsparcia.
  • Limit pomocy: w okresie realizacji programu beneficjent może otrzymać 300.000 zł
  • Możliwe przedsięwzięcia:
  • modernizacja, remont i budowa ogólnodostępnej infrastruktury z zastosowaniem rozwiązań sprzyjających nauce poprzez rekreację,
  • modernizacja, remont i budowa ogólnodostępnej infrastruktury spędzania czasu wolnego przez mieszkańców na wolnym powietrzu,
  • modernizacja, remont i budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej i sportowej na potrzeby edukacji morskiej i żeglarskiej,
  • zagospodarowanie centralnych obszarów w miejscowościach,
  • edukacyjne place zabaw dla dzieci.

Kryteria oceny projektów

 • Przedsięwzięcie 1.5.1
  • Poziom refundacji kosztów: do 90,00% wsparcia.
  • Limit pomocy: w okresie realizacji programu beneficjent może otrzymać 300.000 zł
  • Możliwe przedsięwzięcia:
  • aktywizacja i integracja osób starszych i dzieci oraz osób niepełnosprawnych,
  • opieka tele-medyczna w tym szczególnie dla osób starszych i niepełnosprawnych,
  • przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób z grup defaworyzowanych,
  • wsparcie adresowanej do „trudnej młodzieży” i dzieci niepełnosprawnych,
  • inne programy profilaktyczne i terapeutyczne i edukacyjne,
  • inne.

  Kryteria oceny projektów

 • Przedsięwzięcie 2.1.1
  • Poziom refundacji kosztów: do 85,00% wsparcia.
  • Alokacja: limit środków wyodrębnionych na operację w całym okresie realizacji programu 200.000 zł
  • Możliwe przedsięwzięcia:
  • Wspólne dla obszaru kampanie promocyjne produktów  lokalnych, w szczególności rybackich,
  • Wspólne dla obszaru kampanie informacyjne i promocyjne ukierunkowane na wydłużenie sezonu turystycznego,
  • Wspólne dla obszaru kampanie informacyjne i promocyjne ukierunkowane na kreowanie żeglarskiego ruchu turystycznego na obszarze.

  Kryteria oceny projektów

 • Przedsięwzięcie 2.2.1
  • Beneficjenci: osoby prawne – podmioty ekonomii społecznej
  • Poziom refundacji kosztów: do 70,00% wsparcia.
  • Limit pomocy: w okresie realizacji programu beneficjent może otrzymać 300.000 zł
  • Możliwe przedsięwzięcia:
  • Rozwój, dywersyfikacja działalności podmiotów ekonomii społecznej działających na rzecz grup defaworyzowanych: dzieci i młodzieży, osób starszych, osób niepełnosprawnych wraz z tworzeniem miejsc pracy dla tych osób i inne

  Kryteria oceny projektów

Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020

 • Przedsięwzięcie 1.3.4
  • Poziom refundacji kosztów: do 75,00% wsparcia.
  • Alokacja: limit środków wyodrębnionych na operację w całym okresie realizacji programu 300.000 zł
  • Mozliwe przedsięwzięcia:
  • zachowanie materiałów dokumentujących dziedzictwo rybackie i morskie,
  • tworzenie opracowań, zbiorów informacji, baz danych, publikacji na temat dziedzictwa morskiego i rybackiego,
  • rozwój aktywności twórczej mieszkańców opierającej się na kultywowaniu dziedzictwa rybackiego – warsztaty,  plenery,  nowe  wydarzenia  kulturalne,
  • inicjatywy ukierunkowanie na wzmacnianie tożsamość lokalnej i integrujące społeczność lokalną,
  • działania związane z edukacją regionalną,
  • innowacyjne formy prezentacji dziedzictwa kultury morskiej i rybackiej obszaru (np. multimedia, portale, gry geolokalizacyjne i inne),
  • pokazy, inscenizacje i rekonstrukcje wydarzeń historycznych,
  • wsparcie promocji lokalnych produktów rybackich,
  • inne.

  Kryteria oceny projektówPowiat i Gminy Partnerskie