+ 58 77 46 890  |  + 48 722 224 585  |  biuro@plgr.pl
Strona startowa      Biuro czynne: pon-pt 7.30 - 15.30

Nabór wniosków – ogłoszenie nr 1/2018/G

Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka ogłasza w terminie 08.01.2018 r. – 05.02.2018 r tematyczny nabór wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na Przedsięwzięcie LSR: 1.3.3 Inicjatywy lokalne na rzecz zachowania i wykorzystania unikatowych zasobów kultury i dziedzictwa kulturowego oraz wzmacnianie tożsamości lokalnej

Poniżej treść ogłoszenia oraz załączniki:

 • Ogłoszenie granty 2018 _ 05 12 2017
 • Załącznik nr 1 do ogłoszenia – Wniosek o powierzenie grantu w ramach LSR 2014-2020 Stowarzyszenia Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka
 • Załącznik nr 2 do ogłoszenia – Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji
 • Załącznik nr 3 do ogłoszenia – lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru
 • Załącznik nr 4 do ogłoszenia – planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele i wskaźniki
 • Załącznik nr 5 do ogłoszenia – wzór oświadczenia Grantobiorcy o promocji operacji
 • Załącznik nr 5a do ogłoszenia – Weryfikacja zgodności Grantobiorcy z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 • Załącznik nr 6 do ogłoszenia –wzór oświadczenia Grantobiorcy, że dana inwestycja nie wymaga pozwolenia na budowę ani zgłoszenia robót budowlanych

 

LINK DO GENERATORA WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTU:

** w celu logowania na pierwszej planszy prosimy o wpisanie w pole nazwa użytkownika: beneficjent, a w pole hasło: granty2017, następnie postępować zgodnie z instrukcją z zakładki Rejestracja Użytkownika.

POZOSTAŁE DOKUMENTY ZWIĄZANE Z NABOREM:

 

UWAGA!!!
Zwracamy Państwa uwagę na kilka ważnych kwestii związanych z ubieganiem się o pomoc.

 • Wnioski o powierzenie grantu mogą być składane osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną – w przypadku reprezentowania Grantobiorcy prosimy mieć ze sobą upoważnienie do złożenia wniosku.
 • Przyjmując wniosek pracownik biura PLGR ma obowiązek policzyć wszystkie załączone do wniosku załączniki, zatem prosimy o uporządkowanie składanych dokumentów, co pozwoli na sprawne ich policzenie, a co za tym idzie skrócenie czasu przyjmowania wniosków. Jednakże czynności tej prosimy nie mylić z formalnym sprawdzeniem wniosku, na etapie przyjmowania wniosku pracownik biura PLGR nie ma obowiązku sprawdzenia poprawności i kompletności składanych dokumentów.
 • PLGR ocenia Państwa projekt na podstawie złożonych dokumentów. Ocena odbywa się poprzez weryfikację spełnienia warunków określonych w załączniku nr 2 do ogłoszenia. Należy załączyć wszystkie niezbędne dokumenty potwierdzające, spełnienie kryteriów w nim określonych. Brak dokumentów potrzebnych do weryfikacji może więc spowodować odrzucenie wniosku na etapie oceny wstępnej lub zgodności.

 

DATA PUBLIKACJI – 22.12.2017 r.

Wszystkich zamierzających ubiegać się o wsparcie zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PLGR oraz do umawiania się na indywidualne konsultacje z pracownikami Biura PLGR.Powiat i Gminy Partnerskie