+ 58 77 46 890  |  + 48 722 224 585  |  biuro@plgr.pl
Strona startowa      Biuro czynne: pon-pt 7.30 - 15.30

Walne Zebranie Członków

2020-08-03

Na podstawie §15 pkt 1 w związku z §18 pkt 5 Statutu Stowarzyszenia Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka Zarząd Stowarzyszenia zwołuje na dzień 17 sierpnia 2020 roku (poniedziałek) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Zebranie rozpocznie się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Pucku, Sala Lustrzana, I piętro, ul. Lipowa 3c,

84-100 Puck – w pierwszym terminie o godzinie 14:00 w obecności co najmniej 2/3 wszystkich członków zwyczajnych Stowarzyszenia lub – w drugim terminie o godzinie 14:30 w obecności co najmniej 40% członków zwyczajnych (zgodnie z §15 ust. 5 Statutu).

 

W związku z istniejącym zagrożeniem COVID – 19 prosimy  o dostosowanie się do poniższych zasad:

 1. Po wejściu do budynku osoba wchodząca:
 2. Odkaża ręce dostępnym płynem odkażającym,
 3. Zakłada na twarz własną maseczkę ochronną, którą powinna nosić przez cały okres trwania WZC.

 

Porządek obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia PLGR obejmować będzie następujące punkty:

 

 1. Powitanie uczestników oraz otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie na podstawie listy obecności quorum i zdolności  Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia do podejmowania uchwał.
 3. Wybór Przewodniczącego posiedzenia.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Wybór Wiceprzewodniczącego posiedzenia i Sekretarza.
 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej / Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Przedstawienie Sprawozdania z pracy Zarządu w 2019 roku oraz Sprawozdania Finansowego za rok 2019.
 8. Dyskusja nad Sprawozdaniem.
 9. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2019 roku.
 10. Dyskusja nad Sprawozdaniem.
 11. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną oceny działalności Zarządu za rok 2019 oraz stawianie wniosków o udzielenie Zarządowi absolutorium za rok 2019.
 12. Odwołanie Członka Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia PLGR.
 13. Wybór członka Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia PLGR.
 14. Przyjęcie zmian w Regulaminie pracy Zarządu Stowarzyszenia Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka.
 15. Podjęcie uchwały dot. przystąpienia Stowarzyszenia Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka do Pomorskiej Sieci Centrum Organizacji Pozarządowych (w związku z uchwałą Zarządu PLGR nr 7/2020 z dnia 20.05.2020r.).
 16. Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania Członków z dnia 10.06.2019r.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zakończenie obrad.

projekty uchwałPowiat i Gminy Partnerskie