+ 58 77 46 890  |  + 48 722 224 585  |  biuro@plgr.pl
Strona startowa      Biuro czynne: pon-pt 7.30 - 15.30

Walne Zebranie Członków

2019-05-27

Na podstawie §15 ust. 4 w związku z §18 pkt 5 Statutu Stowarzyszenia Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka Zarząd Stowarzyszenia zwołuje na dzień 10 czerwca 2019 roku (poniedziałek) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Zebranie rozpocznie się w siedzibie Urzędu Miasta Władysławowo, sala nr 103 – w pierwszym terminie o godzinie 14:00 w obecności co najmniej 2/3 wszystkich członków zwyczajnych Stowarzyszenia lub – w drugim terminie o godzinie 14:30 w obecności co najmniej 40% członków zwyczajnych (zgodnie z §15 ust. 5 Statutu).

Porządek obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia PLGR obejmować będzie następujące punkty:

 1. Powitanie uczestników oraz otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie na podstawie listy obecności quorum i zdolności  Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia do podejmowania uchwał.
 3. Wybór Przewodniczącego posiedzenia.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Wybór Wiceprzewodniczącego posiedzenia i Sekretarza.
 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej / Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Przedstawienie Sprawozdania z pracy Zarządu w 2018 roku oraz sprawozdania finansowego za rok 2018.
 8. Dyskusja nad Sprawozdaniem.
 9. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2018 roku.
 10. Dyskusja nad Sprawozdaniem.
 11. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną oceny działalności Zarządu za rok 2018 oraz stawianie wniosków o udzielenie Zarządowi absolutorium za rok 2018.
 12. Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania Członków z dnia 28.05.2018r.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zakończenie obrad.


Powiat i Gminy Partnerskie