+ 58 77 46 890  |  + 48 722 224 585  |  biuro@plgr.pl
Strona startowa      Biuro czynne: pon-pt 7.30 - 15.30

Rozpoczynamy przygotowanie nowej Lokalnej Strategii Rozwoju

2022-06-03

Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka przygotowuje nową Lokalną Strategię Rozwoju (LSR) do 2030 roku z aktywnym udziałem lokalnej społeczności, przy zachowaniu równych szans, wzięcia udziału w pracach zarówno dla sektora publicznego, gospodarczego, społecznego.

Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS) jest narzędziem wspierania strategii rozwoju lokalnego (LSR). Stanowi on instrument skupiony na oddolnym planowaniu i realizowaniu działań. Dzięki różnym formom współpracy wszystkich interesariuszy zarówno publicznych, jak i prywatnych, może przynieść wartość dodaną w postaci realizacji projektów dokładnie dopasowanych do miejscowych potrzeb. Pierwszym etapem pracy PLGR nad strategią było przeprowadzenie diagnozy obszaru i jego społeczności. Projekt diagnozy opracowało biuro w 1 kwartale 2022 roku. Informacje w nim zawarte obejmują min. charakterystykę geograficzną, dane i trendy demograficzne, liczbę zatrudnionych i bezrobotnych, informacje o infrastrukturze, usługach, strukturze i organizacji miejscowej gospodarki. Wnioski z diagnozy stanowiły podstawę do przygotowania ramowych założeń analizy mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń, opracowanie projektu tej analizy odbyło się na spotkania roboczych w maju 2022. Zbierane danych jakościowych w terenie pozwoli na lepsze zrozumienie, jak mieszkańcy postrzegają obszar, a jednocześnie pozwoli zaangażować większą liczbę osób w prace nad stworzeniem LSR. Lokalna Strategia powinna przekładać potrzeby danego obszaru na cele, do których LSR będzie zmierzać. Etap zdefiniowania celów oraz rodzajów działań, który planujemy przeprowadzić w III/IV kwartale 2022, realizowany będzie w sposób tożsamy z etapem diagnozowania i określenia potrzeb tj. z wykorzystaniem schematu: grupa sterująca – zespoły robocze – spotkania terenowe/konsultacje – grupa sterująca.

Narzędziem włączenia mieszkańców w proces budowy LSR są w szczególności spotkania konsultacyjne w każdej gminie. Wraz z wójtami/burmistrzami miast i gmin członkowskich zapraszamy na pierwszą turę spotkań konsultacyjnych na obszarze PLGR, które pozwolą uczestnikom podzielić się własnymi przemyśleniami i wiedzą, a także wspólnie wskazać najbardziej pożądane kierunki działań przyszłej LSR. Zastanówmy się razem, w jaki sposób i co możemy zrobić aby przyszłe projekty realizowane w ramach strategii przyniosły rzeczywiste, trwałe i oczekiwane zmiany.

Ramowy program spotkania:

  1. Wprowadzenie do spotkania – program, cele
  2. Przedstawienie raportu dotyczącego diagnozy obszaru
  3. Omówienie wyników analizy SWOT – prezentacja propozycji dot. definicji obszaru i kluczowych czynników, dyskusja
  4. Warsztat – dyskusja nad potencjalnymi obszarami i charakterem/rodzajem wsparcia/interwencji w dokumencie Strategii LSR
  5. Podsumowanie spotkania, ustalenie kanału komunikacji z uczestnikami zainteresowanymi udziałem w dalszych pracach planistycznych i konsultacjach.

Terminy spotkań:

Hel – Urząd Miasta ul. Wiejska 50 20.06.2022 godz. 11:00 – 14:00
Jastarnia – Urząd Miasta ul. Portowa 4 20.06.2022 godz. 15:00 – 18:00
Władysławowo – Centrum MERK ul. Portowa 15 21.06.2022 godz. 15:00 – 18:00
Miasto Puck – Ratusz, ul. Stary Rynek 1 21.06.2022 godz. 11:00 – 14:00
Gmina Puck – WDK Żelistrzewo ul. Lipowa 27 06.2022 godz. 11:00 – 14:00
Krokowa – Urząd Gminy ul. Żarnowiecka 29 27.06.2022 godz. 15:00 – 18:00
Kosakowo – Urząd Gminy ul. Żeromskiego 69 28.06.2022 godz. 13:00 – 16:00

 

Serdecznie Zapraszamy!Powiat i Gminy Partnerskie