+ 58 77 46 890  |  + 48 722 224 585  |  biuro@plgr.pl
Strona startowa      Biuro czynne: pon-pt 7.30 - 15.30

Punkty konsultacyjne w Gminach

2018-01-02

STOWARZYSZENIE PÓŁNOCNOKASZUBSKA LOKALNA GRUPA RYBACKA
ZAPRASZA DO SKORZYSTANIA Z USŁUG DORADCZYCH W PUNKTACH KONSULTACYJNYCH NA TERENIE GMIN POWIATU PUCKIEGO

 

DORADZTWO W ZAKRESIE OGŁOSZONYCH KONKURSÓW W RAMACH:

PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH:

Przedsięwzięcie – Rozwiązania drogowe poprawiające dostępność usług społecznych i edukacyjnych. Beneficjenci – jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.

Przedsięwzięcie Wspieranie partycypacji społeczności lokalnej w realizacji LSR, w tym szczególnie osób zagrożonych wykluczeniem. Beneficjenci – organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną.

Przedsięwzięcie Stwarzanie korzystnych warunków dla podejmowania i rozwoju działalności gospodarczej o społecznych celach. Beneficjenci – podmioty ekonomii społecznej – spółdzielnie socjalne.

Przedsięwzięcie Wspieranie budowy i promocja marki obszaru w oparciu o zintegrowane pakiety turystyczne. Beneficjenci – porozumienia mikro/małych przedsiębiorstw.

 

PROGRAMU OPERACYJNEGO „RYBACTWO I MORZE” 2014-2020:

Przedsięwzięcie Budowa i przebudowa infrastruktury zarządzania antropopresją w tym o funkcjach turystycznej i rekreacyjnej. Beneficjenci – jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.

Przedsięwzięcie Promowanie dziedzictwa rybackiego. Beneficjenci – organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną oraz jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.

Przedsięwzięcie Wspieranie różnicowania działalności rybackiej. Beneficjenci – przedstawiciel sektora rybackiego.

Przedsięwzięcie Wspierania tworzenia łańcucha dostaw produktów rybackich. Beneficjenci – osoby fizyczne zamierzające uruchomić działalność gospodarczą/mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa.

 

Harmonogram spotkań:

08.01.2018 – Hel; godz. 8.00 – 15.00 Urząd Miasta, ul. Wiejska 50 (sala konferencyjna),

09.01.2018 – Jastarnia; godz. 08.00 – 15.00 Urząd Miasta, ul. Portowa 24 (sala konferencyjna),

10.01.2018 – Władysławowo; godz. 8.30 – 11.30 MERK Stowarzyszenie PLGR ul. Portowa 15,

10.01.2018 – Krokowa; godz. 08.00 – 15.00 Urząd Gminy, ul. Żarnowiecka 29 (sala narad),

11.01.2018 – Puck; godz. 8.00 – 15.00 MOKSiR w Pucku, ul. Lipowa 3c,

12.01.2018 – Kosakowo; godz. 8.00– 15.00 Urząd Gminy ul. Żeromskiego 69, (sala konferencyjna).

 Powiat i Gminy Partnerskie